ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ «INSTADOCTOR»

I. ΓΕΝΙΚΑ

Καλωσορίσατε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα INSTADOCTOR (εφεξής η «Πλατφόρμα»), μέσω της οποίας (δια)συνδέονται χρήστες που επιθυμούν να κλείσουν ραντεβού (εφεξής οι «Ασθενείς», «εσείς», «εσάς», «σας») με εκείνους εκ των ιατρών/επαγγελματιών υγείας που προβάλλονται σε αυτή, που παρέχουν τις υπηρεσίες που αναζητούν (εφεξής οι «Ιατροί» «εσείς», «εσάς», «σας»). Ειδικότερα, μέσω της Πλατφόρμας, οι Ιατροί προβάλλουν το επαγγελματικό τους προφίλ, το είδος, κόστος, τόπο παροχής των υπηρεσιών που προσφέρουν και τη διαθεσιμότητά τους στους χρήστες της, και οι Ασθενείς δύνανται, μέσω οποιασδήποτε συσκευής έξυπνου κινητού τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού υπολογιστή, να κλείσουν με τον κατάλληλο κατά την κρίση τους Ιατρό ραντεβού για επίσκεψη στο ιατρείο του ή για βιντεοκλήση (όπου παρέχεται τέτοια δυνατότητα από τον Ιατρό) κατά την ημέρα και ώρα που θα επιλέξουν από τις online εμφανιζόμενες ως διαθέσιμες ή και πραγματοποιήσουν την προγραμματισμένη με τον Ιατρό βιντεοκλήση (εφεξής η «Υπηρεσία»). Η Υπηρεσία παρέχεται μόνον σε όσους Ασθενείς (υποχρεωτικά ηλικίας άνω των 18 ετών) και Ιατρούς έχουν εγγραφεί σε αυτή (εφεξής από κοινού τα «Μέλη»). Για την περιήγηση στην Πλατφόρμα ή/και την αναζήτηση απλώς Ιατρών δεν απαιτείται εγγραφή.

Η πλατφόρμα Instadoctor (η «Πλατφόρμα») λειτουργεί τόσο ως εφαρμογή στο διαδίκτυο (Web App) στο instadoctor.gr (ο «Δικτυακός Τόπος»), όσο και ως εφαρμογή κινητών (Mobile App), που είναι διαθέσιμη για μεταφόρτωση (download) σε συμβατές ηλεκτρονικές συσκευές, από διάφορα MOBILE STORES, τα οποία καθορίζουμε κατά καιρούς (η «Εφαρμογή»). Η Εφαρμογή και η Πλατφόρμα ανήκουν στην εταιρεία με την επωνυμία “ΝΑΤΙVE APPS Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία”, που εδρεύει στο Χαλάνδρι, επί της Λ. Πεντέλης 95Γ, με Α.Φ.Μ. 800995861, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 146569301000 και τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο: 2107546017, λειτουργεί Δευτέρα - Παρασκευή, πλην αργιών και ώρες 10.00 – 18.00, email: [email protected]) (εφεξής η «Επιχείρηση», «Εταιρεία», «εμείς», «εμάς», «μας»), η οποία και νομίμως παρέχει και διαχειρίζεται την Υπηρεσία.

Η Εταιρεία δεν λειτουργεί μέσω της Υπηρεσίας ως πάροχος ιατρικών ή συμβουλευτικών υπηρεσιών η ίδια, αλλά μέσω αυτής προβάλλει τους (εγγεγραμμένους) Ιατρούς και τις παρεχόμενες από αυτούς υπηρεσίες και παρέχει τη δυνατότητα στους (εγγεγραμμένους) Ασθενείς online προγραμματισμού ραντεβού με τους (εγγεγραμμένους) Ιατρούς που εκάστοτε επιλέγουν αναφορικά με ορισμένη υπηρεσία τους. Οι Ασθενείς αφού επιλέξουν Ιατρό, υπηρεσία, ημέρα και ώρα επίσκεψης στο ιατρείο ή βιντεοκλήσης (εφόσον διατίθεται), λαμβάνουν μήνυμα (μέσω μηνύματος στο κινητό τους τηλέφωνο και email) ότι ο Ιατρός ενημερώθηκε για το αίτημά τους (μέσω του λογαριασμού του στην Πλατφόρμα, με μήνυμα στο κινητό του τηλέφωνο και με email) και να αναμένουν αποδοχή. Ο Ιατρός μέσω της Πλατφόρμας προβαίνει σε αποδοχή, ακύρωση ή αλλαγή ώρας πραγματοποίησης του ραντεβού με τον ενδιαφερόμενο Ασθενή (ο οποίος ενημερώνεται αντιστοίχως μέσω μηνύματος στο κινητό του τηλέφωνο και email). Η Εταιρεία δεν συμμετέχει με κανένα τρόπο στη συμφωνία που συνάπτεται για το ραντεβού μεταξύ Ασθενή και Ιατρού, οι Ασθενείς συμβάλλονται απευθείας με τους Ιατρούς που επιλέγουν. Η Εταιρεία δεν έχει κανένα έλεγχο ή ευθύνη για τη συμπεριφορά των Ιατρών, των Ασθενών, των Μελών, των χρηστών εν γένει, ή οποιουδήποτε τρίτου και αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης.

Οι ακόλουθοι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της Πλατφόρμας και της Υπηρεσίας (εφεξής οι «Όροι Χρήσης» ή οι «Γενικοί Όροι»), έχουν θεσπιστεί από την Εταιρεία για τη χρήση της Πλατφόρμας και της Υπηρεσίας και καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τους οποίους η Εταιρεία παρέχει την Υπηρεσία στα Μέλη που τη χρησιμοποιούν, αποτελούν δε τους νομικά δεσμευτικούς όρους και προϋποθέσεις μεταξύ της Εταιρείας και των χρηστών/Μελών της αναφορικά με τη χρήση της και εφαρμόζονται κάθε φορά που χρήστης αποκτά πρόσβαση στην Πλατφόρμα και πλοηγείται σε αυτή/στο Δικτυακό Τόπο και που Μέλος κάνει χρήση της Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων και οιωνδήποτε προγραμμάτων (software), υπηρεσιών, χαρακτηριστικών, λειτουργιών, περιεχομένου, ιστοσελίδων και υπέρ-συνδέσμων ή/και άλλων εφαρμογών που παρέχονται κατά καιρούς από την Εταιρεία σε συνδυασμό με την Πλατφόρμα ή/και την Υπηρεσία.

Με την πρόσβαση και την πλοήγηση στην Πλατφόρμα, στο Δικτυακό Τόπο, ή/και την εγγραφή των Μελών ή/και τη χρήση της Υπηρεσίας, βεβαιώνεται η ανάγνωση, κατανόηση και ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους των χρηστών και των Μελών των παρόντων Γενικών Όρων (συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων & Cookies και της Πολιτικής Αποδεκτών Χρήσεων που αποτελούν ενιαίο με αυτούς σύνολο). Σε περίπτωση που ο Ιατρός ή ο Ασθενής ή κάποιος χρήστης εν γένει διαφωνεί με οποιονδήποτε όρο ή/και με το σύνολο αυτών, οφείλει να μην κάνει χρήση καμίας εκ των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της Πλατφόρμας (πχ εγγραφή στο newsletter, πλοήγηση, άνοιγμα συνδέσμων διαφήμισης κ.α.) ή και να μην προβεί σε εγγραφή του στην Πλατφόρμα ή και στη χρήση της Υπηρεσίας. Η μεταφόρτωση της Εφαρμογής ή/και η εγγραφή του Ασθενή ή του Ιατρού, αντίστοιχα, στην Πλατφόρμα ή και η χρήση της Υπηρεσίας, συνεπάγεται και την ανεπιφύλακτη αποδοχή και συμμόρφωση εκ μέρους του με τους παρόντες Γενικούς Όρους, ενώ κάθε φορά που τα Μέλη εισέρχονται στην Πλατφόρμα και κάνουν χρήση της Υπηρεσίας, επιβεβαιώνουν εκ νέου τη συμφωνία τους με την Εταιρεία με τους παρόντες Γενικούς Όρους.

Η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, ανανεώνει, διαγράφει, προσθέτει, περιορίζει μονομερώς α) τους παρόντες Όρους Χρήσης, στο σύνολό τους ή εν μέρει, β) τις Πολιτικές της, γ) την Υπηρεσία δ) τις τεχνικές προδιαγραφές της Πλατφόρμας κ.α. (εφεξής οι «Αλλαγές») κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια ή/και όταν η οποιαδήποτε αλλαγή κατά τα ανωτέρω επιβάλλεται από το νόμο. Η Εταιρεία θα ενημερώνει για τις τυχόν Αλλαγές α) τους χρήστες εν γένει της Πλατφόρμας και τους Ασθενείς μέσω του Δικτυακού Τόπου ή και με σχετική ειδοποίηση κατά την είσοδο τους στην Πλατφόρμα, ως αυτές θα ισχύουν από την ημερομηνία ανάρτησής τους στο Δικτυακό Τόπο και β) τους Ιατρούς ειδικότερα, μέσω email στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν καταχωρημένο στο λογαριασμό τους στην Πλατφόρμα, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την ημερομηνία θέσεως τους σε ισχύ. Η προαναφερθείσα προθεσμία προειδοποίησης των Ιατρών δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση που η τροποποίηση γίνεται στο πλαίσιο συμμόρφωσης της Εταιρείας με νομική ή κανονιστική της υποχρέωση ή αντιμετώπισης απρόβλεπτου και επικείμενου κινδύνου και προστασίας της Πλατφόρμας ή/και των χρηστών της. Ασθενής που δεν συμφωνεί με τους νέους Όρους Χρήσης ως αυτοί θα ισχύουν μετά τις Αλλαγές, δικαιούται να προβεί σε διαγραφή του λογαριασμού του σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποενότητα II.A.3.2.. Μη σύμφωνος, αντίστοιχα, Ιατρός δικαιούται, εντός του διαστήματος από την λήψη της σχετικής ενημέρωσης από την Εταιρεία και έως την ορισθείσα ημερομηνία θέσεως των νέων Όρων Χρήσης σε ισχύ, να προβεί σε διαγραφή του λογαριασμού του σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποενότητα ΙΙ.Α.3.1., ενημερώνοντας σχετικά και την Εταιρεία στη διεύθυνσή της [email protected] μέσω email από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει καταχωρημένη στο λογαριασμό του στην Πλατφόρμα. Εάν το ανωτέρω διάστημα παρέλθει άπρακτο, τεκμαίρεται ότι ο Ιατρός αποδέχεται τους νέους Όρους Χρήσης ως αυτοί του είχαν γνωστοποιηθεί από την Εταιρεία. Ομοίως, οποιαδήποτε ενέργεια, χρήση ή συναλλαγή των χρηστών και των Μελών στην Πλατφόρμα, συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης της ίδιας της Υπηρεσίας μετά τις σύμφωνα με τα ανωτέρω Αλλαγές, λογίζεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών.

Διευκρινίζεται ότι τυχόν Αλλαγή των παρόντων Όρων Χρήσης, δεν καταλαμβάνει περιστατικά ή άλλες συναλλαγές και χρήσεις της Πλατφόρμας και της Υπηρεσίας τις οποίες τα Μέλη έχουν ήδη διενεργήσει πριν την έναρξη ισχύος των Αλλαγών σύμφωνα με τα ανωτέρω και η Εταιρεία έχει αποδεχτεί.

Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης ή τα Μέλη επιθυμούν κάποια διευκρίνιση ή πληροφορία αναφορικά με τους παρόντες Όρους Χρήσης ή τις τυχόν Αλλαγές, ή έχουν κάποια διαφωνία, επιφύλαξη ή απορία σχετική με τους όρους (συμπεριλαμβανομένων και τυχόν Αλλαγών), μπορούν να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρείας στο [email protected] πριν τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης τους στην Πλατφόρμα. Σημειώνεται ότι οποιαδήποτε πληροφορία/διευκρίνιση χορηγηθεί από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μας αναφορικά με τους Όρους Χρήσης, δεν συνιστά αντικατάσταση, υποκατάσταση ή τυχόν τροποποίηση των παρόντων Όρων Χρήσης, καθόσον παρέχονται αποκλειστικά για την παροχή βοήθειας στους χρήστες (συμπεριλαμβανομένων των Μελών), οι δε Όροι Χρήσης αποτελούν τη μόνη και αποκλειστική μας συμφωνία.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών και Μελών να αναστείλει ή τερματίσει τη λειτουργία της Υπηρεσίας ή και της Πλατφόρμας, ή ορισμένες λειτουργίες ή χαρακτηριστικά της Πλατφόρμας και της Υπηρεσίας. Η χρήση της Πλατφόρμας και της Υπηρεσίας από τους χρήστες και τα Μέλη και οποιαδήποτε συναλλαγή τους μέσω της Πλατφόρμας, γίνεται με δική τους αποκλειστικά ευθύνη.

Οι χρήστες και τα Μέλη αναγνωρίζουν και κατανοούν ότι θα πρέπει να τηρούν τους όρους χρήσης του Παρόχου που συνεργάζεται με τη συσκευή τους (οι «Όροι Χρήσης Παρόχου»). Οι Όροι Χρήσης Παρόχου θεωρούνται ενσωματωμένοι στο παρόν. Αποτελεί αποκλειστικά ευθύνη και υποχρέωση των χρηστών και των Μελών να προσδιορίσουν τους Όρους Χρήσης Παρόχου που εφαρμόζονται στη συσκευή τους.

ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΤΗ ΝΟΜΙΜΗ ΗΛΙΚΙΑ (Ή ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ) ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ Ή ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ) ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΑΙ ΟΤΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΝΟΜΙΜΑ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.

Με την εγγραφή και χρήση της Υπηρεσίας, τα Μέλη συναινούν ότι οποιαδήποτε αξίωσή τους κατά οποιουδήποτε τρίτου ή και Μέλους για τυχόν ενέργειες ή/και παραλείψεις τους, περιορίζεται στα πρόσωπα αυτά και ουδεμία ευθύνη καταλογίζεται στην Εταιρεία για τις ενέργειες/παραλείψεις των προσώπων αυτών.

II. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
A. ΕΓΓΡΑΦΗ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΜΕΛΩΝ
1. Σκοπός

Η εγγραφή των Ασθενών και των Ιατρών στην Πλατφόρμα με το άνοιγμα λογαριασμού, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση της Υπηρεσίας. Με το άνοιγμα και διατήρηση του λογαριασμού ενεργού, ο Ιατρός έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει και διατηρεί στην Πλατφόρμα, σε ειδικά διαμορφωμένη σελίδα που έχει δημιουργηθεί για κάθε Ιατρό χωριστά και στη σελίδα αναζήτησης με τη λίστα των Ιατρών ανά ειδικότητα, το επαγγελματικό του προφίλ, τις υπηρεσίες που παρέχει, την διαθεσιμότητά του για ραντεβού στο ιατρείο του ή για βιντεοκλήση, ο δε Ασθενής έχει τη δυνατότητα, πέραν της πλοήγησης, της διασύνδεσης/online προγραμματισμού ραντεβού με τον Ιατρό που τον ενδιαφέρει για επίσκεψη στο ιατρείο του ή βιντεοκλήση, στην τελευταία δε περίπτωση τα Μέλη δύνανται και να πραγματοποιήσουν αυτή.

Η εγγραφή και η συμμετοχή στην Πλατφόρμα ως Μέλος είναι προσωπική, αμεταβίβαστη και ανεκχώρητη. Τα Μέλη φέρουν την ευθύνη για την ακρίβεια, αλήθεια και επικαιροποίηση των δεδομένων τους που καταχωρούν στην Πλατφόρμα και η Εταιρεία βασίζεται αποκλειστικώς και μόνον στις δηλώσεις τους αναφορικά με τα δεδομένα και τις πληροφορίες που μας χορηγούν. Τα προσωπικά δεδομένα που τα Μέλη χορηγούν κατά την εγγραφή τους στην Υπηρεσία αλλά και τα δεδομένα και οι πληροφορίες που παράγονται ή διαβιβάζονται στην Πλατφόρμα από τα Μέλη, ή μέσω αυτής στα πλαίσια της Υπηρεσίας, η Εταιρεία τα επεξεργάζεται σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις των παρόντων Γενικών Όρων και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της. Με την εγγραφή του το Μέλος σύμφωνα με τα ανωτέρω, δίνει τη ρητή του συγκατάθεσή για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων και των στοιχείων του βάσει των παρόντων Γενικών Όρων και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας, τους οποίους Όρους και Πολιτικές δηλώνει ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

2. Διαδικασία Εγγραφής Μέλους
2.1 Εγγραφή Ιατρού

Η εγγραφή του Ιατρού στην Πλατφόρμα είναι απλή και εκκινείται με την εισαγωγή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), του ονοματεπωνύμου, του αριθμού κινητού τηλεφώνου του Ιατρού και ενός κωδικού πρόσβασης (password).

Στη συνέχεια ο Ιατρός θα πρέπει να δημιουργήσει το προφίλ του στην Πλατφόρμα συμπληρώνοντας επαγγελματικά του στοιχεία, όπως διεύθυνση ιατρείου, δεδομένα επαγγελματικής του κατάρτισης, ήτοι το βιογραφικό του, τα πτυχία του, ειδικότητά του, εξειδικεύσεις, συλλόγους που είναι μέλος, τυχόν δημοσιεύσεις, κ.λπ., φωτογραφίες, τις υπηρεσίες που παρέχει, με σχετικές λεπτομέρειες, όπως για παράδειγμα αμοιβή/εύρος αμοιβής, τι περιλαμβάνει, εάν υπάρχει δυνατότητα βιντεοκλήσης με τους Ασθενείς, κ.λπ., και να τηρεί ενημερωμένο το online ημερολόγιο (ημέρες και ώρες) διαθεσιμότητας για ραντεβού μαζί του. Αναλυτικά για τα προσωπικά δεδομένα που χορηγεί ο Ιατρός στην Πλατφόρμα για το άνοιγμα λογαριασμού και την κατάρτιση προφίλ βλ. την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων.

Με την αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας, ο Ιατρός υποβάλλει στην Πλατφόρμα την αίτηση εγγραφής του. Η Πλατφόρμα αποστέλλει στον αιτούντα Ιατρό στο email που δηλώθηκε στην αρχή της διαδικασίας εγγραφής και στο κινητό του τηλέφωνο, ένα μήνυμα με το οποίο του ζητείται να επιβεβαιώσει την εγγραφή του στην Πλατφόρμα. Εφόσον ο Ιατρός προβεί στην ενέργεια επιβεβαίωσης, θα λάβει έναν κωδικό επιβεβαίωσης τον οποίο και πρέπει να εισάγει στην Πλατφόρμα προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή του και να ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός του στην Πλατφόρμα.

2.2 Εγγραφή Ασθενή

Η εγγραφή του Ασθενή στην Πλατφόρμα είναι γρήγορη και απλή και γίνεται:

α) είτε μέσω Facebook ή Google, όπου η Εταιρεία επεξεργάζεται τόσα δεδομένα όσα απαιτούνται για το σκοπό της εγγραφής του Ασθενή στην Πλατφόρμα (βλ. αναλυτικά Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων) της Εταιρείας.

β) είτε με την εισαγωγή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), του ονοματεπωνύμου, του αριθμού κινητού τηλεφώνου του Ασθενή και ενός κωδικού πρόσβασης (password).

Με την αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας, ο Ασθενής υποβάλλει στην Πλατφόρμα την αίτηση εγγραφής του. Η Πλατφόρμα αποστέλλει μήνυμα στον αιτούντα Ασθενή στο κινητό τηλέφωνο που δηλώθηκε κατά στην αρχή της διαδικασίας εγγραφής του, με τον τετραψήφιο κωδικό που πρέπει να εισάγει στην Πλατφόρμα για να ολοκληρωθεί η εγγραφή του και να ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός του στην Πλατφόρμα.

3. Απενεργοποίηση - Διαγραφή Λογαριασμού
3.1 Εκ μέρους του Ιατρού

Σε περίπτωση που ο Ιατρός επιθυμεί για οποιονδήποτε λόγο να διαγράψει το λογαριασμό του προβαίνει στη σχετική επιλογή μέσα από το διαχειριστικό περιβάλλον του λογαριασμού του στην Πλατφόρμα. Η Εταιρεία θα διαγράψει το αργότερο εντός των επόμενων δύο (2) εργάσιμων ημερών με ασφάλεια όλα τα προσωπικά του δεδομένα από τη βάση δεδομένων της και ενημερώσει μέσω email τον εν λόγω Ιατρό. Ωστόσο, επειδή κατά την δημιουργία λογαριασμού στην Πλατφόρμα ενδέχεται να συλλεχθούν αυτόματα προσωπικές πληροφορίες και συγκεκριμένα η φωτογραφία, από τρίτους, όπως η Google και άλλες μηχανές αναζήτησης, θα πρέπει o Ιατρός να επικοινωνήσει απευθείας με τις εταιρείες αυτές για τη διαγραφή των στοιχείων του, καθώς η Εταιρεία δεν υπέχει καμία ευθύνη ως προς αυτό.

Σε περίπτωση διαγραφής λογαριασμού από Ιατρό, η Εταιρεία διατηρεί στη βάση δεδομένων της, την ημερομηνία εγγραφής και διαγραφής του, τις αξιολογήσεις που έχει λάβει από Ασθενείς καθώς και το λόγο διαγραφής του από την Πλατφόρμα. Η Εταιρεία διατηρεί τα ως άνω στοιχεία για διάστημα 48 μηνών για στατιστικούς και μόνο λόγους. Τα στοιχεία της ταυτότητας του Ιατρού κρατούνται για ένα (1) έτος στη βάση δεδομένων της Εταιρείας σε περίπτωση που προκύψει πρόβλημα διασταύρωσης προσωπικών δεδομένων και εν συνεχεία διαγράφονται με ασφάλεια.

Σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία τιμολόγησης, ο αριθμός τηλεφώνου, και η διεύθυνση email του Ιατρού κρυπτογραφούνται για λόγους ασφαλείας με την εγγραφή του και τη δημιουργία λογαριασμού στην Πλατφόρμα.

3.2. Εκ μέρους του Ασθενή

Ο Ασθενής δύναται να διαγράψει το λογαριασμό του οποτεδήποτε, άμεσα και χωρίς κάποια αιτία ή κόστος, προβαίνοντας στη σχετική επιλογή μέσα από το διαχειριστικό περιβάλλον του λογαριασμού του στην Πλατφόρμα. Η Εταιρεία διαγράφει με ασφάλεια όλα τα προσωπικά του δεδομένα τα οποία έχει καταχωρίσει στη βάση δεδομένων της άμεσα.

Σε περίπτωση διαγραφής λογαριασμού από Ασθενή, η Εταιρεία διατηρεί στη βάση δεδομένων της μόνο τις αξιολογήσεις Ιατρών που τυχόν έχει λάβει από αυτόν.

3.3. Εκ μέρους της Εταιρείας
3.3.1. Προσωρινή απενεργοποίηση λογαριασμού Μέλους - αναστολή παροχής της Υπηρεσίας

Η Εταιρεία δύναται, οποτεδήποτε, να προβαίνει σε προσωρινή απενεργοποίηση του λογαριασμού του αντίστοιχου Μέλους - αναστολή της δυνατότητας χρήσης της Υπηρεσίας εκ μέρους του, στις ακόλουθες, ενδεικτικά, περιπτώσεις:

α) Ιατρού για τον οποίο προκύπτει από αξιολογήσεις ή παράπονα Ασθενή/ών στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρείας ότι επιδεικνύει σεξιστική ή ρατσιστική ή ανάρμοστη ή εν γένει αντιεπαγγελματική συμπεριφορά.

β) Ιατρού που δεν απαντά σε αιτήματα ραντεβού.

γ) Ιατρού που δεν καταβάλει εμπρόθεσμα τη συνδρομή.

δ) Ιατρού, που κατά την ελεύθερη κρίση της Εταιρείας, δεν εναρμονίζεται με τα πρότυπα λειτουργίας της Πλατφόρμας και το επίπεδο υπηρεσιών που επιθυμεί η Εταιρεία να προσφέρει στους Ασθενείς.

ε) Ασθενή που εκφράζεται υβριστικά ή απαξιωτικά ή προσβλητικά ή εν γένει ανάρμοστα έναντι άλλων Μελών ή/και της Πλατφόρμας ή/και της Εταιρείας ή/και τρίτων.

στ) Ασθενή που προβαίνει σε κλείσιμο ραντεβού με Ιατρό/Ιατρούς χωρίς να έχει πραγματικό ενδιαφέρον.

ζ) Μέλους που παραβιάζει οιονδήποτε από τους Γενικούς Όρους ή/και δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες της Πλατφόρμας, όπως εκάστοτε ισχύουν ή/και θέτει σε κίνδυνο καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ασφάλεια και εν γένει τη λειτουργία της Πλατφόρμας.

η) Μέλους που δυσφημίζει την Πλατφόρμα ή/και άλλα Μέλη αυτής, στην Πλατφόρμα, σε μέσα ενημέρωσης, κοινωνικά δίκτυα ή/και άλλες διαδικτυακές υπηρεσίες ή/και πλατφόρμες.

θ) Μέλους που παραβιάζει την κείμενη νομοθεσία, ενδεικτικά, περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, διανοητικής ιδιοκτησίας, υγειονομικές διατάξεις, κ.λπ.

3.3.2. Διαγραφή λογαριασμού Μέλους - διακοπή παροχής της Υπηρεσίας

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει σε διακοπή παροχής της Υπηρεσίας και σε οριστική απενεργοποίηση - διαγραφή του λογαριασμού του αντίστοιχου Μέλους σε περίπτωση που:

α) Tο Μέλος δεν αποκρίνεται σε αίτημα της Εταιρείας για συμμόρφωσή του με τις υποδείξεις της και τους παρόντες Όρους Χρήσης εντός της ταχθείσας σχετικά προθεσμίας ή/και εξακολουθεί να παραβιάζει οιονδήποτε από τους Γενικούς Όρους (συμπεριλαμβανομένων των Πολιτικών που αποτελούν ενιαίο με αυτούς σύνολο) ή/και διάταξη της κείμενης νομοθεσίας.

β) Aνασταλεί ή ανακληθεί η άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος του Ιατρού.

γ) Tο Μέλος έχει διαπράξει, κατά την κρίση της Εταιρείας, ποινικό ή άλλο αδίκημα κατά τη χρήση της Πλατφόρμας / Υπηρεσίας ή/και προκαλεί άμεσο κίνδυνο/ζημία στην Εταιρεία ή/και σε άλλο Μέλος ή/και τρίτον.

δ) Συντρέχει άλλος σπουδαίος λόγος.

3.3.3. Σε κάθε μία από τις αναφερόμενες ανωτέρω περιπτώσεις, η Εταιρεία θα ενημερώνει σχετικά το Μέλος αποστέλλοντας του, μέσω email στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει το Μέλος στο λογαριασμό του, αιτιολογημένη απόφασή της τουλάχιστον τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες («περίοδος προειδοποίησης») πριν από οποιαδήποτε ενέργεια προσωρινής απενεργοποίησης ή διαγραφής του λογαριασμού του στην Πλατφόρμα. Κατά τη διάρκεια της περιόδου προειδοποίησης το Μέλος θα έχει το δικαίωμα, εφόσον το επιθυμεί, να εκφράσει τυχόν αντιρρήσεις του εγγράφως μέσω email στην Εταιρεία.

Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να τηρήσει την ανωτέρω περίοδο προειδοποίησης πριν την προσωρινή απενεργοποίηση ή διαγραφή του λογαριασμού του Μέλους, σε περίπτωση που υφίσταται ένας από τους κατωτέρω λόγους:

α) Υπέχει νομική ή κανονιστική υποχρέωση βάσει της οποίας υποχρεούται να διακόψει την πρόσβαση του Μέλους στην Πλατφόρμα και την Υπηρεσία κατά τρόπο που δεν του επιτρέπει να τηρήσει την εν λόγω προθεσμία προειδοποίησης.

β) Συντρέχει επιτακτικός λόγος προς τούτο βάσει της εθνικής νομοθεσίας σε συμφωνία με το ενωσιακό δίκαιο.

γ) Το Μέλος έχει επανειλημμένα και αποδεδειγμένα παραβιάσει τους Όρους Χρήσης.

Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να παράσχει αιτιολόγηση για την προσωρινή απενεργοποίηση ή διαγραφή λογαριασμού Μέλους σύμφωνα με τα ανωτέρω, εάν συντρέχει μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Η Εταιρεία υπέχει νομική ή κανονιστική υποχρέωση να μην αναφέρει τα συγκεκριμένα περιστατικά ή τους λόγους που οδήγησαν στην αναστολή ή διακοπή αυτή.

β) Το Μέλος έχει επανειλημμένα παραβιάσει τους Όρους Χρήσης.

3.3.4. Αναφορικά με την τήρηση των προσωπικών σας δεδομένων μετά την οριστική απενεργοποίηση - διαγραφή του λογαριασμού σας βλέπε αναλυτικά την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

3.4. Η οριστική απενεργοποίηση - διαγραφή του λογαριασμού Μέλους κατά τα αναφερόμενα ανωτέρω στην παρούσα ενότητα, επιφέρει αυτοδικαίως και την διακοπή παροχής στο Μέλος αυτό της Υπηρεσίας μέσω της Πλατφόρμας, ισοδυναμεί δε και με καταγγελία της σύμβασης μεταξύ της Εταιρείας και του αντίστοιχου Μέλους, η οποία παύει εφεξής να ισχύει.

3.5. Αναφορικά με την προκαταβληθείσα συνδρομή μετά τη διαγραφή του λογαριασμού Ιατρού βλέπε παρακάτω στην υποενότητα ΙΙ.Β.3.4.

3.6. Αναφορικά με την τήρηση των προσωπικών σας δεδομένων μετά τη διαγραφή του λογαριασμού σας βλέπε αναλυτικά την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

3.7. Ρητά συμφωνείται ότι το Μέλος δεν δύναται, για τις περιπτώσεις προσωρινής ή οριστικής απενεργοποίησης του λογαριασμού του εκ μέρους της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις της υποενότητας ΙΙ.Α.3.3. ανωτέρω, να αξιώσει από την Εταιρεία την ανόρθωση οιασδήποτε τυχόν ζημίας του από την αναστολή ή διακοπή, αντίστοιχα, παροχής της Υπηρεσίας σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις, ακόμη και σε περίπτωση που οι ενδείξεις στις οποίες βασίστηκε η Εταιρεία για την προσωρινή απενεργοποίηση ή διαγραφή του λογαριασμού του ήταν εσφαλμένες, καθόσον αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι τα αυτοματοποιημένα μέσα που χρησιμοποιεί η Εταιρεία για την εξεύρεση τυχόν παράνομων ή αντισυμβατικών δραστηριοτήτων των Μελών, βασίζονται είτε σε γενικές τυποποιημένες/αυτοματοποιημένες εντολές ενός προγράμματος λογισμικού το οποίο ενδέχεται να περιλαμβάνει ή/και να προβεί σε σφάλματα, είτε και σε καταγγελίες άλλων Μελών ή τρίτων.

3.8. Ουδέν Μέλος δύναται να προβάλει έναντι της Εταιρείας οιαδήποτε απαίτηση για εκτέλεση οιασδήποτε ενέργειας, ή αποζημίωσης για μη εκτέλεση της, αναφορικά με προγραμματισμένα ραντεβού που είχε το Μέλος του οποίου ο λογαριασμός στην Πλατφόρμα προσωρινά απενεργοποιήθηκε ή διεγράφη, με άλλα Μέλη, όπου την αποκλειστική ευθύνη διευθέτησης οιουδήποτε θέματος σχετικά με αυτά φέρουν αποκλειστικά τα εμπλεκόμενα Μέλη (αντίστοιχος Ιατρός και Ασθενής).

3.9. Μέλος που έχει διαγραφεί από την Πλατφόρμα/Υπηρεσία από την Εταιρεία απαγορεύεται να γίνει μέλος της ξανά, με τα ίδια ή άλλα στοιχεία, εκτός και αν η Εταιρεία συναινέσει ρητώς προς τούτο. Προς τον σκοπό αυτό το Μέλος συναινεί η Εταιρεία να διατηρεί τα προσωπικά του στοιχεία στο σύστημά της προκειμένου να είναι σε θέση να ταυτοποιήσει τυχόν μεταγενέστερη προσπάθεια εγγραφής του.

3.10. Τυχόν οφειλές προς την Εταιρεία του Μέλους που διαγράφεται ο λογαριασμός του, καθίστανται αμέσως ληξιπρόθεσμες και απαιτητές. Τυχόν υποβληθείσες από Ασθενή που διαγράφεται ο λογαριασμός του και παραληφθείσες από την Εταιρεία αξιολογήσεις Ιατρών, συνεχίζουν να εμφανίζονται και μετά την απώλεια της ιδιότητας του μέλους.

Β. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1. Περιγραφή της Υπηρεσίας

Τα Μέλη με την εγγραφή τους στην Πλατφόρμα και για όσο διάστημα διατηρούν ενεργό λογαριασμό σε αυτή αποκτούν πρόσβαση και δύνανται να χρησιμοποιούν την Υπηρεσία. Ειδικότερα:

O Ιατρός με ενεργό λογαριασμό στην Πλατφόρμα έχει τη δυνατότητα μέσω αυτής να:

 • Δημιουργήσει το επαγγελματικό του προφίλ σε ειδικά διαμορφωμένη σελίδα που έχει δημιουργηθεί για κάθε Ιατρό χωριστά και στη σελίδα αναζήτησης με τη λίστα των Ιατρών ανά ειδικότητα, στην Πλατφόρμα.
 • Δεχτεί ραντεβού (online booking) μέσα από την πλατφόρμα του Instadoctor και μέσα από το επαγγελματικό του προφίλ στη μηχανή αναζήτησης Google (Google Business Profile).
 • Καθορίζει (χειροκίνητα ή αυτόματα με σύνδεση του προσωπικού του ημερολογίου με το ημερολόγιο της Πλατφόρμας) τις διαθέσιμες ημέρες και ώρες για ραντεβού με Ασθενείς.
 • Καθορίζει εάν παρέχει δυνατότητα βιντεοκλήσης με Ασθενείς (όπου με ευθύνη του κρίνει ότι δεν απαιτείται φυσική παρουσία του Ασθενή ή και επιτρέπεται η χρήση τέτοιου μέσου).
 • Ενημερώνει online τους χρήστες της Πλατφόρμας για τις υπηρεσίες που παρέχει και το κόστος/εύρος αμοιβής του για εκάστη εξ αυτών, καθώς και για τη διαθεσιμότητά του για επίσκεψη στο ιατρείο ή/και πραγματοποίηση βιντεοκλήσης.
 • Διατηρεί μέσω των ανωτέρω παρουσία στο διαδίκτυο.
 • (Δια)συνδέεται με Ασθενείς που επιθυμούν να κλείσουν ραντεβού, και αποδέχεται ή απορρίπτει αιτήματα Ασθενών για ραντεβού επίσκεψης στο ιατρείο ή βιντεοκλήσης, ακυρώνει ή μεταφέρει σε άλλη ημερομηνία ή/και ώρα προγραμματισμένα ραντεβού με Ασθενείς.
 • Πραγματοποιεί τις προγραμματισμένες με Ασθενείς βιντεοκλήσεις (εφόσον παρέχει τέτοια δυνατότητα).

Πρόσθετη υπηρεσία: ο Ιατρός δύναται μέσω του διαχειριστικού περιβάλλοντος του λογαριασμού του στην Πλατφόρμα να επιλέξει το πεδίο «Προώθηση Προφίλ» με βάση είτε την ειδικότητά του, ή περιοχές όπως καθορίζονται στην Πλατφόρμα, ή κάποια από τις υπηρεσίες που παρέχει, προκειμένου, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από την καταβολή της σχετικής χρέωσης, να εμφανίζεται με την ένδειξη «Προτεινόμενος Ιατρός» στα πρώτα αποτελέσματα των αναζητήσεων από τους χρήστες με τα αντίστοιχα κριτήρια.

Αντίστοιχα, ο Ασθενής με ενεργό λογαριασμό στην Πλατφόρμα έχει τη δυνατότητα να:

 • Υποβάλλει αιτήματα ραντεβού για επίσκεψη στο ιατρείο ή βιντεοκλήση (όπου παρέχεται τέτοια δυνατότητα από τον Ιατρό) προς Ιατρούς της επιλογής του, μέσα από την πλατφόρμα του Instadoctor και μέσα από το επαγγελματικό προφίλ του γιατρού στη μηχανή αναζήτησης Google (Google Business Profile).
 • Ακυρώνει ή μεταφέρει σε άλλη ημερομηνία ή/και ώρα προγραμματισμένα ραντεβού που έχει με Ιατρούς.
 • Πραγματοποιεί τις προγραμματισμένες με Ιατρούς βιντεοκλήσεις.
 • Υποβάλλει, εφόσον επιθυμεί, κριτική/αξιολόγηση του Ιατρού για το εκάστοτε ραντεβού που πραγματοποιεί μαζί του.
2. Σελίδα (Προφίλ) Ιατρού

Ο Ιατρός θα διαμορφώσει την προσωπική του σελίδα στην Πλατφόρμα και εγγυάται ότι είναι ο πάροχος των υπηρεσιών και έχει τη διαθεσιμότητα για ραντεβού που δημοσιοποιείται στη σελίδα του. Ο Ιατρός θα διασφαλίζει ότι η σελίδα του περιέχει έστω τις παρακάτω ελάχιστες υποχρεωτικές πληροφορίες:

 • Ονοματεπώνυμο
 • Ειδικότητα
 • Κείμενο παρουσίασης
 • Αριθμό αδείας ασκήσεως επαγγέλματος
 • Διεύθυνση ιατρείου
 • Σπουδές
 • Επαγγελματική εμπειρία
 • Περιγραφή υπηρεσιών που παρέχει (είδος, αμοιβή ή εύρος αμοιβής ή τρόπος καθορισμού της)
 • Διαθεσιμότητα για ραντεβού

Και προαιρετικά:

 • Συλλόγους που είναι μέλος
 • Συνέδρια που έχει συμμετάσχει
 • Δημοσιεύσεις
 • Φωτογραφίες ή/και Video
 • Ιστοσελίδα, σελίδα στο Facebook ή/και LinkedIn

Η καταχώρηση στη σελίδα του Ιατρού των ως άνω στοιχείων / δημοσιοποίηση τους στην Πλατφόρμα / διατήρηση τους επικαιροποιημένων γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του Ιατρού. Ο Ιατρός δεσμεύεται και εγγυάται ότι έχει λάβει όλες τις άδειες ή/και εγκρίσεις που τυχόν απαιτούνται για την ανάρτηση – δημοσίευση των ως άνω στοιχείων στην Πλατφόρμα και ότι δεν παραβιάζουν οιοδήποτε δικαίωμα τρίτου (ενδεικτικά, διανοητικής ιδιοκτησίας, προστασίας προσωπικών δεδομένων, κ.λπ.). Απαγορεύεται ρητά η ανάρτηση φωτογραφιών/video που απεικονίζουν βρέφος ή παιδί ή ανήλικο έως 18 ετών ή άλλο πρόσωπο χωρίς τη συγκατάθεσή του, η δημοσίευση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων τα οποία αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις, καθώς και δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή ή το γενετήσιο προσανατολισμό. Η Εταιρεία τηρεί το δικαίωμα να διαγράφει οιοδήποτε στοιχείο κρίνει, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, ότι παραβιάζει την κείμενη νομοθεσία ή είναι ακατάλληλο/απρεπές, χωρίς να υπέχει οιαδήποτε ευθύνη έναντι του Ιατρού εκ του λόγου αυτού.

3. Οικονομική Πολιτική Υπηρεσίας

3.1. Χρεώσεις

Στον Ιατρό η Υπηρεσία παρέχεται στα πλαίσια εξάμηνης (6 μήνες) συνδρομής, ετήσιας (1 έτος) συνδρομής ή με χρέωση ανά ραντεβού. Το ποσό της συνδρομής αναγράφεται στην Πλατφόρμα στο ειδικό πεδίο κατά την εγγραφή του Ιατρού ή στο διαχειριστικό περιβάλλον του λογαριασμού του κατά την επικείμενη περίοδο ανανέωσής της. Το ποσό χρέωσης για την παροχή της πρόσθετης υπηρεσίας «Προώθηση Προφίλ», εφόσον το σχετικό πεδίο είναι ενεργό και άρα διαθέσιμη η εν λόγω υπηρεσία ή επίκειται περίοδος ανανέωσής της, αναγράφεται στο διαχειριστικό περιβάλλον του λογαριασμού του Ιατρού.

Στον Ασθενή η Υπηρεσία παρέχεται δωρεάν χωρίς υποχρέωσή του καταβολής αντιτίμου.

3.2. Χρόνος - Τρόπος πληρωμής

Το ποσό που αντιστοιχεί στη συνδρομή προκαταβάλλεται από τον Ιατρό με τη λήξη της δωρεάν δοκιμαστικής περιόδου, εφόσον παρέχεται τέτοια από την Εταιρεία, και σε κάθε περίπτωση εντός της προθεσμίας που θα τάσσει προς τούτο εγγράφως (μέσω email στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μηνύματος στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει ο Ιατρός στο λογαριασμό του) η Εταιρεία, εκτός και εάν έχει επέλθει νωρίτερα διαγραφή του λογαριασμού του Ιατρού σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υποενότητες ΙΙ.Α.3.1. ή ΙΙ.Α.3.3.2. ανωτέρω. Το ποσό που αντιστοιχεί στη χρέωση για την λήψη της πρόσθετης υπηρεσίας «Προώθηση Προφίλ» προκαταβάλλεται από τον Ιατρό από την επιλογή του σχετικού πεδίου για τη λήψη της υπηρεσίας μέσω του διαχειριστικού εργαλείου του λογαριασμού του Ιατρού ή εάν ο Ιατρός τη λαμβάνει και επίκειται η λήξη της, πριν το πέρας της διάρκειας της, εφόσον ο Ιατρός επιθυμεί την ισόχρονη ανανέωσή της.

Η καταβολή οιουδήποτε ποσού από τον Ιατρό θα γίνεται είτε με κατάθεσή του σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας είτε με χρέωση της πιστωτικής/χρεωστικής του κάρτας. Στην τελευταία περίπτωση, η χρέωση της κάρτας πραγματοποιείται εφόσον προηγηθεί έλεγχος και πιστοποίηση των στοιχείων και της εγκυρότητάς της μέσω των αντίστοιχων υπηρεσιών διαχείρισης πληρωμών που η Εταιρεία χρησιμοποιεί. Το ποσό χρέωσης θα πρέπει να είναι διαθέσιμο. Στη φόρμα που θα βρείτε, θα πρέπει να συμπληρώσετε τον αριθμό, την ημερομηνία λήξης της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας, το ονοματεπώνυμο που αναγράφεται σε αυτή, καθώς και τον κωδικό CVV. Είστε ο μόνος υπεύθυνος για την ορθή καταγραφή και την αλήθεια των στοιχείων της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας και θα πρέπει να είστε δικαιούχος της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας που χρησιμοποιείτε για την εκάστοτε συναλλαγή.

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί υπηρεσίες διαχείρισης πληρωμών από τρίτους προκειμένου να επεξεργαστεί τις πληρωμές που πραγματοποιούνται μέσω της Πλατφόρμας. Η Εταιρεία συνεργάζεται με την εταιρεία Stripe Inc., ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος αδειοδοτημένο από την ΕΚΤ για λειτουργία εντός EOX-3 (εφεξής ως «Stripe»).

Η Stripe παρέχει υπηρεσίες για την έκδοση, χρήση και διαχείριση ηλεκτρονικών πληρωμών. Αυτές οι υπηρεσίες παρέχονται στην Πλατφόρμα ως μέσο πληρωμής για την παροχή της Υπηρεσίας στους Ιατρούς. Με την εγγραφή σας (ως Ιατρός), συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους Όρους και Προϋποθέσεις της Stripe. Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφάλειας των ηλεκτρονικών πληρωμών, η Stripe είναι αδειοδοτημένο Ίδρυμα Πληρωμών σε περισσότερες από τριάντα χώρες, και διαχειρίζεται με ασφάλεια στοιχεία συναλλαγών πληρωμών με κάρτες, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο του προτύπου διαχείρισης ασφάλειας συναλλαγών με κάρτες. Η Stripe είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο διασφάλισης ασφάλειας διαχείρισης συναλλαγών με κάρτες (PCI DSS), και υπόκειται σε περιοδικούς ελέγχους από εξειδικευμένη συμβουλευτική εταιρία. Όλες οι υπηρεσίες της Stripe γίνονται μέσα από ασφαλείς συνδέσεις με πιστοποιητικά 256 bit SSL. Η Stripe υποστηρίζει επίσης τη δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας 3D Secure, μία επιπρόσθετη δικλίδα ασφαλείας για κάρτες VISA, MasterCard κ.α. Ο Πληρωτής τότε θα πρέπει να πληκτρολογήσει τον προσωπικό του μυστικό κωδικό, για να ολοκληρώσει με επιτυχία την συναλλαγή.

Για συγκεκριμένους τρόπους πληρωμής η τράπεζά σας μπορεί να έχει έξτρα χρεώσεις και φόρους, ελέγξτε το με τον πάροχο του τραπεζικού σας λογαριασμού ή της κάρτας σας.

Ο Ιατρός δηλώνει ότι αναγνωρίζει πως η όποια συναλλαγή με την Εταιρεία αναφορικά με τη χρήση της Υπηρεσίας/Πλατφόρμας γίνεται στα πλαίσια της επαγγελματικής του ιδιότητας/δραστηριότητας και ότι δεν ενεργεί εν προκειμένω ως καταναλωτής.

3.3. Ο Ιατρός διατηρεί το δικαίωμα όπως εντός των επόμενων δέκα (10) ημερών από την καταβολή του ποσού της συνδρομής του, να προβεί σε διαγραφή του λογαριασμού του στην Πλατφόρμα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποενότητα ΙΙ.Α.3.1. – υπαναχώρηση από την σύμβαση του με την Εταιρεία, αποστέλλοντας παράλληλα (μέσω email στη διεύθυνση [email protected]) έγγραφη προς τούτο ενημέρωση στην Εταιρεία, οπότε και η τελευταία θα οφείλει να επιστρέψει στον Ιατρό εντός των επόμενων δέκα (10) ημερών το καταβληθέν από εκείνον ποσό συνδρομής ή και το τυχόν ποσό που είχε καταβάλει για λήψη της πρόσθετης υπηρεσίας «Προώθηση Προφίλ».

3.4. Πέραν των περιπτώσεων α) που Ιατρός προβεί, κατά τα οριζόμενα στην Ενότητα Ι ανωτέρω, σε διαγραφή του λογαριασμού του λόγω μη συμφωνίας του με τους νέους Γενικούς Όρους όπως θα ισχύουν μετά τις γενόμενες και γνωστοποιηθείσες από την Εταιρεία Αλλαγές, όπου η Εταιρεία θα οφείλει να του επιστρέψει το μέρος μόνον του καταβληθέντος ποσού της συνδρομής του, ή και της καταβληθείσας χρέωσης για λήψη της πρόσθετης υπηρεσίας «Προώθηση Προφίλ», που αναλογεί στο διάστημα από την διαγραφή του λογαριασμού του στην Πλατφόρμα μέχρι και την λήξη της διάρκειας της συνδρομής του, ή και της διάρκειας της πρόσθετης υπηρεσίας, αντίστοιχα, και β) που αναφέρεται στη διάταξη ΙΙ.Β.3.3. ανωτέρω, όπου ισχύουν τα εκεί οριζόμενα, σε καμία άλλη περίπτωση δεν επιστρέφεται εκ μέρους της Εταιρείας προκαταβληθέν από τον Ιατρό ποσό συνδρομής, του Ιατρού μη δικαιούμενου να προβάλει οιαδήποτε αξίωση έναντι της Εταιρείας εκ του λόγου αυτού.

3.5. Η επιστροφή οιουδήποτε ποσού εκ μέρους της Εταιρείας θα γίνεται με το ίδιο μέσο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε για την καταβολή του αρχικά σε αυτήν.

3.6. Δοκιμαστική Περίοδος

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διαθέτει συνδρομή με μία καθορισμένη δωρεάν δοκιμαστική περίοδο, όπως αυτή θα ανακοινώνεται στο διαχειριστικό περιβάλλον του λογαριασμού του Ιατρού στην Πλατφόρμα με το άνοιγμά του, κατά την οποία ο Ιατρός θα έχει τη δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης της Υπηρεσίας της Πλατφόρμας δωρεάν. Μετά το πέρας της περιόδου αυτής, ο Ιατρός θα έχει δικαίωμα χρήσης της Υπηρεσίας μόνον εφόσον έχει ενεργοποιηθεί η συνδρομή του – έχει καταβληθεί εκ μέρους του το ποσό αυτής στην Εταιρεία, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καθορίζει τα κριτήρια παροχής της δωρεάν δοκιμαστικής περιόδου και την εκάστοτε διάρκεια αυτής κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, καθώς και να τροποποιεί/περιορίζει αυτά οποτεδήποτε κρίνει σκόπιμο προς αποφυγή κατάχρησης της δωρεάν δοκιμής. Η Εταιρεία, επίσης, διατηρεί το δικαίωμα, πέραν της προσωρινής απενεργοποίησης ή οριστικής απενεργοποίησης – διαγραφής του λογαριασμού του Ιατρού κατά τα οριζόμενα στην υποενότητα II.Α.3.3. ανωτέρω, να προβαίνει σε ανάκληση της δωρεάν δοκιμαστικής περιόδου, ενημερώνοντας τον Ιατρό σχετικά μέσω email, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις κακής χρήσης, κατάχρησης ή παράβασης των όρων λήψης αυτής από τον Ιατρό.

3.7. Αλλαγές στην τιμολογιακή πολιτική και στις χρεώσεις

Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να αλλάζει το ποσό ή/και τη διάρκεια της συνδρομής ή/και της πρόσθετης υπηρεσίας, να διαμορφώνει νέους τύπους συνδρομών ή/και νέες πρόσθετες υπηρεσίες, να επιβάλλει χρεώσεις για πρόσβαση στην Πλατφόρμα ή/και χρήση της Υπηρεσίας από τους Ασθενείς, ενημερώνοντας σχετικά με τις Αλλαγές αυτές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Ενότητα Ι. ανωτέρω.

3.8. Παραστατικό

Η Εταιρεία θα αναρτά το φορολογικό παραστατικό που αφορά στην εκάστοτε καταβληθείσα από Ιατρό συνδρομή ή προώθηση, στο πεδίο “Παραστατικά” στο διαχειριστικό περιβάλλον του λογαριασμού του Ιατρού στην Πλατφόρμα, εντός επτά (7) ημερών από την καταβολή της.

4. Βιντεοκλήση

Οι Ιατροί δύνανται, εφόσον θεωρούν ότι ενδείκνυται να παρέχουν υπηρεσίες σε Ασθενείς μέσω διαδικτύου, να ενεργοποιήσουν την επιλογή πραγματοποίησης ραντεβού με βιντεοκλήση. Αποκλειστικά υπεύθυνοι για να κρίνουν αν και πότε είναι δυνατή ή και επαρκεί η βιντεοκλήση και ότι δεν χρειάζεται φυσική παρουσία του Ασθενή στο ιατρείο τους για την παροχή οιασδήποτε υπηρεσίας εκ μέρους τους, είναι οι Ιατροί. Αντίστοιχα, αποκλειστικά υπεύθυνοι για την επιλογή-απόφαση τους και την καταλληλότητα/επάρκεια λήψης της όποιας εν προκειμένω υπηρεσίας από Ιατρό μέσω βιντεοκλήσης είναι οι Ασθενείς.

Η Εταιρεία υποστηρίζει τεχνικά την βιντεοκλήση, τα Μέλη όμως που θα συμμετάσχουν σε αυτή (Ιατρός και Ασθενής) οφείλουν να διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό (ηλεκτρονικό υπολογιστή/smartphone/tablet, κάμερα, ηχεία, μικρόφωνο, καλή σύνδεση στο διαδίκτυο), καθώς και προσωπικό χώρο χωρίς θόρυβο και ενοχλήσεις, ώστε να είναι ασφαλή τα δεδομένα τους και μην παρεμποδίζεται η επικοινωνία τους.

Η Εταιρεία δεν προβαίνει σε καταγραφή εικόνας και ήχου της βιντεοκλήσης. Απαγορεύεται, επίσης, στα Μέλη που συμμετέχουν σε αυτή, η με οιονδήποτε τρόπο/μέσο καταγραφή (ενδεικτικά, μαγνητοφώνηση, βιντεοσκόπηση, κ.λπ.) μέρους ή του συνόλου της βιντεοκλήσης.

Η Εταιρεία ουδεμία απολύτως ευθύνη φέρει σε περίπτωση αδυναμίας ή καθυστέρησης στη διενέργεια της βιντεοκλήσης, διακοπών, παρεμβολών, κ.λπ. που οφείλονται σε λόγους εκτός του πεδίου ελέγχου της (ενδεικτικά ακατάλληλος ή μη πλήρως λειτουργικός εξοπλισμός του Ιατρού ή/και του Ασθενή, κακή σύνδεση στο διαδίκτυο, διακοπή ρεύματος ή τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης, θόρυβοι στο χώρο Μέλους, κ.λπ.). Σε περίπτωση τυχόν εμφάνισης έκτακτου τεχνικού προβλήματος στην Πλατφόρμα πριν ή κατά τη διάρκεια της βιντεοκλήσης, η Εταιρεία θα ενημερώνει σχετικά τα συμμετέχοντα σε αυτή Μέλη, καλώντας τους να καθορίσουν νέα ημερομηνία / ώρα πραγματοποίησης της, των εν λόγω Μελών μη δικαιούμενων να προβάλλουν οιαδήποτε περαιτέρω αξίωση, αποζημίωσης ή άλλη, έναντι της Εταιρείας, εκ του λόγου αυτού.

Κατά τη διάρκεια της βιντεοκλήσης εμφανίζονται στον Ασθενή, σε ειδικό πεδίο, τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού (το IBAN) του Ιατρού, καθώς και η διεύθυνση ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου (email), προκειμένου ο Ασθενής να προβεί σε κατάθεση της αμοιβής του Ιατρού, όπως αυτή αναγράφεται στο προφίλ του Ιατρού στο πεδίο της βιντεοκλήσης, και αποστείλει στον Ιατρό μέσω email το σχετικό παραστατικό κατάθεσης της τράπεζας, άμεσα. Η Εταιρεία ουδεμία ανάμειξη έχει στην εν λόγω συναλλαγή. Σε περίπτωση τυχόν αδυναμίας πληρωμής από τον Ασθενή, το θέμα θα επιλύεται με απευθείας επικοινωνία Ιατρού – Ασθενή και η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι οιουδήποτε εξ αυτών ή και οιουδήποτε τρίτου.

5. Υποχρεώσεις των Μελών αναφορικά με την χρήση της Υπηρεσίας

5.1. Υποχρεώσεις Ιατρού

Επιλέγοντας ο Ιατρός να εγγραφεί στην Πλατφόρμα ως Μέλος της εγγυάται ότι:

 • Όλα τα δεδομένα που είναι αναρτημένα – δημοσιοποιημένα στη σελίδα του στην Πλατφόρμα είναι ακριβή, πλήρη διαρκώς επικαιροποιημένα, δεν παραβιάζουν οιοδήποτε δικαίωμα τρίτου ούτε αποτελούν αντικείμενο οποιασδήποτε εξώδικης ή δικαστικής ενέργειας τρίτου, ανήκουν στον ίδιο ή σε τρίτους από τους οποίους έχει εξασφαλίσει σχετική άδεια χρήσης.
 • Θα παρέχει όλη τη λογική φροντίδα με τρόπο που να είναι συνεπής με τα πρότυπα της Υπηρεσίας και αυτών που επιτάσσει η επαγγελματική του ιδιότητα.
 • Θα σέβεται τους εφαρμοστέους νόμους και τις κανονιστικές απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων παροχής ιατρικών υπηρεσιών κατά την πραγματοποίηση ραντεβού με τους Ασθενείς.
 • Δεν θα ενεργεί με τρόπο παραπλανητικό ούτε θα έρχεται σε αντιπαράθεση με οποιονδήποτε τρόπο με τα άλλα Μέλη, την Εταιρεία ή οποιονδήποτε τρίτο που σχετίζεται με την Πλατφόρμα.
 • Δεν θα ενεργεί άσεμνα, δυσφημιστικά, ανάρμοστα ή επιθετικά.
 • Δεν θα προβαίνει σε κακόπιστη χρήση της Υπηρεσίας.
 • Θα παρέχει τις υπηρεσίες του με σεβασμό προς τον Ασθενή και πάντα στα πλαίσια των κανόνων της επιστήμης.
 • Θα δέχεται τον Ασθενή ως συμβαλλόμενο μέρος αναφορικά με την παροχή της υπηρεσίας που ο τελευταίος αιτείται και αντίστοιχα μεταξύ τους συμφωνείται.
 • Θα διαφυλάσσει τα προσωπικά δεδομένα των Ασθενών και θα τηρεί τους όρους της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων και τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.

Η ανάρτηση μιας υπηρεσίας ή και η αντίστοιχη τιμή της, αποτελούν δεσμευτική προσφορά εκ μέρους του Ιατρού προς άμεση παροχή σε όποιον Ασθενή προβεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη υπηρεσία μέσω της Πλατφόρμας. Οι Ιατροί φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την ορθή και σύννομη περιγραφή και παροχή αντίστοιχα, των υπηρεσιών τους. Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν ελέγχει ή αποδέχεται αυτές.

Ο Ιατρός οφείλει να:

α) Διατηρεί ασφαλείς και εμπιστευτικές όλες τις πληροφορίες που λαμβάνει ή περιέρχονται σε γνώση του στο πλαίσιο χρήσης της Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των επικοινωνιών και συνομιλιών ανάμεσα σε εκείνον και τους Ασθενείς και όλων των πληροφοριών που σχετίζονται με τη διαδικασία των αιτημάτων ραντεβού.

β) Διατηρεί προσωπική τη χρήση της Υπηρεσίας.

γ) Ενημερώνει άμεσα την Εταιρεία σε περίπτωση που έχει λόγους να θεωρεί ή να υποψιάζεται ότι οποιοσδήποτε Ιατρός, Ασθενής ή εν γένει χρήστης της Πλατφόρμας έχει παραβιάσει οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Επιπλέον ως Ιατρός:

 • Δέχεστε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις με email, sms ή μέσω τηλεφώνου για νέες αιτήσεις ραντεβού που υποβάλλουν προς εσάς Ασθενείς μέσω της πλατφόρμας του Instadoctor και μέσω του επαγγελματικού σας προφίλ στη Google (Google Business Profile).
 • Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε την υποχρέωσή σας να απαντάτε στα αιτήματα ραντεβού των Ασθενών άμεσα, να ενημερώνετε έγκαιρα τον Ασθενή σε περίπτωση αδυναμίας εκ μέρους σας πραγματοποίησης του προγραμματισμένου ραντεβού σας, να συνεννοείστε μαζί του για οποιαδήποτε αλλαγή στην προγραμματισμένη ημερομηνία ή/και ώρα πραγματοποίησης του ραντεβού σας.
 • Διατηρείτε κάθε δικαίωμα αποχώρησης από την Πλατφόρμα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.
 • Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι η ευθύνη είσπραξης και έκδοσης, αντίστοιχα, του νόμιμου παραστατικού προς τον Ασθενή για την αμοιβή σας όσον αφορά στις υπηρεσίες που του παρείχατε, είναι αποκλειστικά δική σας.
 • Συμφωνείτε ότι η Εταιρεία δεν ελέγχει και δεν ευθύνεται για την νομιμότητα των μεταξύ Ασθενή-Ιατρού συναλλαγών.
 • Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι θα προβάλλονται εμφανώς στη σελίδα σας στην Πλατφόρμα αξιολογήσεις σας εκ μέρους Ασθενών στους οποίους παρείχατε υπηρεσίες.
 • Δέχεστε, εφόσον επιλέξετε να δημοσιοποιήσετε το προφίλ σας στην Πλατφόρμα, να κοινοποιήσουμε και στα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης που χειριζόμαστε, τη φωτογραφία σας και τμήμα του βιογραφικού σας.
 • Δέχεστε να λαμβάνετε newsletter για σημαντικές ενημερώσεις από την Πλατφόρμα. Διατηρείτε το δικαίωμα διαγραφής από το newsletter.

5.2. Υποχρεώσεις Ασθενή

Ο Ασθενής οφείλει να χρησιμοποιεί την Υπηρεσία και την Πλατφόρμα σύμφωνα με τους παρόντες Γενικούς Όρους.

Ο Ασθενής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για:

1) την εξακρίβωση της ταυτότητας και της ακρίβειας των πληροφοριών που προβάλλονται στο προφίλ του Ιατρού που εκάστοτε επιλέγει να κλείσει μαζί του ραντεβού, καθώς και της καταλληλότητας και επιστημονικής του επάρκειας για τον επιδιωκόμενο από τον ίδιο σκοπό.

2) οποιαδήποτε κριτική/αξιολόγηση Ιατρού που υποβάλει στην Πλατφόρμα θα πρέπει να είναι δίκαιη, ειλικρινής και σύμφωνη με όσα ορίζονται στην υποενότητα II.B.8. παρακάτω.

Για τη χρήση της Υπηρεσίας, ο Ασθενής οφείλει να:

1) Μην παρέχει πληροφορίες οι οποίες γνωρίζει ότι είναι ανακριβείς, λανθασμένες, ατελείς, ψευδείς ή θα μπορούσαν να θεωρηθούν διαστρέβλωση των γεγονότων.

2) Ενημερώνει άμεσα την Εταιρεία σε περίπτωση που έχει κάποιο λόγο να πιστεύει ή να υποψιάζεται ότι ένας Ιατρός, Ασθενής ή χρήστης εν γένει της Πλατφόρμας έχει παραβιάσει κάποιον Όρο Χρήσης ή όταν έχει λόγους να θεωρεί ότι μία σελίδα Ιατρού είναι λανθασμένη ή ανακριβής.

3) Μην κάνει κακόπιστη χρήση της Υπηρεσίας και να δηλώνει υπηρεσίες που πραγματικά τον ενδιαφέρουν να λάβει.

Ο Ασθενής φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την εκάστοτε επιλογή Ιατρού στην οποία προβαίνει. Παρά το γεγονός ότι κάποιοι Ιατροί μπορεί να λαμβάνουν θετικές αξιολογήσεις στην Πλατφόρμα για τις υπηρεσίες που παρέχουν, η Εταιρεία ουδεμία εγγύηση παρέχει ως προς την αλήθεια ή ακρίβεια αυτών ούτε και ως προς την ποιότητα, καταλληλότητα και ασφάλεια των υπηρεσιών που προσφέρουν οι Ιατροί.

Η Εταιρεία δεν λαμβάνει μέρος σε καμία συμφωνία ή συναλλαγή μεταξύ Ασθενών και Ιατρών και ως εκ τούτου δεν μπορεί να ελέγξει /πιστοποιήσει /βεβαιώσει κατά κανέναν τρόπο τους ισχυρισμούς είτε των Ασθενών είτε των Ιατρών. Επιπλέον, εξαρτάται αποκλειστικά από τους Ασθενείς να γνωρίσουν στον Ιατρό όλες τις σχετικές πληροφορίες που απαιτούνται, πριν πραγματοποιήσουν μαζί του κάποιο ραντεβού για τη λήψη κάποιας υπηρεσίας.

6. Περιορισμός εγγυήσεων - ευθύνης της Εταιρείας για τη χρήση της Υπηρεσίας

6.1. Ο Ιατρός αποδέχεται ότι η Πλατφόρμα παρέχει μόνο την ευκολία προβολής – προσφοράς σε χρήστες της των υπηρεσιών που προσφέρει ο Ιατρός και διασύνδεσής του με Ασθενείς, ουδεμία δε εγγύηση παρέχεται ως προς την εύρεση ασθενών ή την επίτευξη οποιουδήποτε άλλου αποτελέσματος.

Ο Ιατρός αποδέχεται και συμφωνεί ότι η χρήση και η εξάρτησή του από οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά στην Πλατφόρμα θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με δική του ευθύνη και η Εταιρεία δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημιά και απώλεια που μπορεί να προκληθεί ως αποτέλεσμα ή σε σχέση με τη χρήση από τον Ιατρό και την εξάρτησή του από τέτοιες πληροφορίες. Ο Ιατρός έχει την υποχρέωση να διεξάγει τη δική του έρευνα και να διασφαλίσει ότι συμμορφώνεται με τις ρυθμίσεις που ισχύουν για τους ιατρούς, τις υπηρεσίες που προσφέρει και την Υπηρεσία που χρησιμοποιεί. Η Εταιρεία δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε αποτυχία του Ιατρού να συμμορφωθεί με οποιονδήποτε σχετικό νόμο και κανονισμό, που ενδέχεται να ισχύει στην περίπτωσή του αναφορικά με τη χρήση της Πλατφόρμας και της Υπηρεσίας. Συμφωνεί, επιπλέον, ότι η Εταιρεία δεν προχωρά σε εξακρίβωση της ταυτότητας των Μελών και της ακρίβειας των πληροφοριών που μοιράζονται. Συνεπώς, η Πλατφόρμα δεν εγγυάται:

 • Την πληρότητα ή την ακρίβεια των στοιχείων οποιουδήποτε Μέλους.
 • Ότι τα αιτήματα που πραγματοποιούν οι Ασθενείς είναι αυθεντικά.
 • Την ταυτότητα των Μελών και εν γένει χρηστών που χρησιμοποιούν την Πλατφόρμα.

Η Εταιρεία δεν έχει τον έλεγχο και συνεπώς καμία ευθύνη έχει αναφορικά με τη συμπεριφορά, την απόκριση και την ποιότητα των χρηστών και λοιπών Μελών στην Πλατφόρμα.

Οι Ιατροί είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την επικοινωνία και τις επακόλουθες συναλλαγές με τα Μέλη. Συνεπώς, ο Ιατρός οφείλει να αποζημιώνει την Εταιρεία πλήρως σε περίπτωση απαιτήσεων για απώλειες, ζημιές, χρηματικό κόστος, αξιώσεις και έξοδα με τα οποία θα επιβαρυνθεί η Εταιρεία (συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιοριζόμενων μόνο σε τέτοιες απώλειες και ζημιές που θα προκληθούν στην Εταιρεία, που θα μπορούσαν να προκύψουν από ή σε σχέση με τις ενέργειες ή/και παραλείψεις σας κατά τη χρήση της Πλατφόρμας), που προέρχονται από ή σε σχέση με οποιαδήποτε συναλλαγή στην Πλατφόρμα.

Εφόσον ο Ιατρός συμφωνεί να παρέχει υπηρεσίες προς Ασθενείς, αναλαμβάνει ρητά και τον σχετικό κίνδυνο. Είναι αποκλειστική ευθύνη των Ιατρών να πάρουν αποφάσεις που είναι προς το καλύτερο συμφέρον των ίδιων και των Ασθενών κατά περίπτωση.

6.2. Ο Ασθενής αποδέχεται και συμφωνεί ότι η Υπηρεσία που παρέχεται από την Πλατφόρμα περιορίζεται στην προσφορά ενός μέσου προκειμένου να προγραμματίσει ραντεβού με τους Ιατρούς. Όταν ο Ασθενής χρησιμοποιεί την Υπηρεσία, η Πλατφόρμα δεν εγγυάται:

1) Ότι θα βρει Ιατρούς κατάλληλους για τις προσωπικές του απαιτήσεις.

2) Ότι τα στοιχεία/δεδομένα των Ιατρών είναι αυθεντικά.

3) Ότι συμμορφώνεται σε οποιοδήποτε πρότυπο ποιότητας.

4) Την καταλληλότητα, κατάρτιση, επιστημονική επάρκεια, διαθεσιμότητα κάθε Ιατρού.

5) Ότι οι πληροφορίες και τα έγγραφα που εμφανίζονται στην σελίδα του Ιατρού είναι αυθεντικά, έγκυρα, ακριβή, πλήρη.

Ο Ασθενής εγγυάται ότι θα χρησιμοποιήσει την Υπηρεσία μόνο για προσωπική χρήση και όχι για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό, συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό και της μεταπώλησης της Υπηρεσίας αυτής.

6.3. Η Εταιρεία ουδεμία εγγύηση παρέχει για (α) την καταλληλότητα, αποτελεσματικότητα, επάρκεια της Υπηρεσίας αναφορικά με το σκοπό για τον οποίο το Μέλος τη χρησιμοποιεί (β) την ορθή και προσήκουσα εκτέλεση των συναλλακτικών υποχρεώσεων των Μελών έναντι αλλήλων και τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις υπηρεσίες αυτές, (γ) την καταλληλότητα των ιατρικών υπηρεσιών.

6.4. Η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη σε καμία περίπτωση για τις μεθόδους, τεχνικές, την ποιότητα υπηρεσιών, την εγκυρότητα και αξιοπιστία της εξέτασης και της διάγνωσης και εν γένει για την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας από τους Ιατρούς. Οι υπηρεσίες παρέχονται από τους Ιατρούς σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ενδέχεται να συμφωνηθούν ανάμεσα στον Ασθενή και τον Ιατρό που ελεύθερα και κατά την απόλυτη κρίση του επιλέγει ο πρώτος. Στην περίπτωση που θα προκύψει κάποια διαφωνία ανάμεσα στον Ασθενή και οποιονδήποτε Ιατρό, η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για οτιδήποτε (συμπεριλαμβανόμενης, αλλά όχι περιοριζόμενης μόνο, οποιασδήποτε ζημιάς ή τραυματισμού) που τυχόν υποστεί οποιοδήποτε Μέλος κατά τη διαδικασία και η Εταιρεία αποδεσμεύεται ως μη υπεύθυνη για οτιδήποτε ενδέχεται το Μέλος να υποστεί ή για οτιδήποτε σχετίζεται με την εν λόγω διαφορά.

6.5. Σχόλια, αξιολογήσεις και πάσης φύσεως υλικό και πληροφορίες που δημοσιοποιούνται στην Πλατφόρμα ή που παρέχονται από την Πλατφόρμα δεν έχουν σκοπό να χρησιμοποιηθούν ως συμβουλές που μπορεί κάποιος να εμπιστευτεί. Επομένως η Εταιρεία αποποιείται κάθε ευθύνης από την εμπιστοσύνη που μπορεί να επιδείξει κάποιο Μέλος ή χρήστης εν γένει της Πλατφόρμας. Επιπλέον, η ευθύνη αναφορικά με τις αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση πληροφορίες οι οποίες δίνονται από την Πλατφόρμα πρέπει να παραμένει αποκλειστικά προσωπική στο Μέλος.

6.6. Η Εταιρεία δεν επιθυμεί με κανέναν τρόπο να συμμετάσχει, ούτε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε επικοινωνία, συναλλαγή, συνάντηση, διευθέτηση ή σχέση ανάμεσα στα Μέλη ή και άλλους χρήστες. Συνεπώς η Εταιρεία συστήνει το κάθε Μέλος να παίρνει όλες τις απαιτούμενες προφυλάξεις όταν επικοινωνεί με οιονδήποτε τρόπο με άλλα Μέλη.

7. Κατάταξη Iατρών

Η κατάταξη των Ιατρών και η προβολή της σελίδας τους στην Πλατφόρμα βασίζεται καταρχήν στην αναζήτηση των χρηστών βάσει ειδικότητας, περιοχής, φίλτρων που έχουν επιλεγεί. Η σειρά με την οποία εμφανίζονται στα αποτελέσματα της αναζήτησης, προσδιορίζεται καταρχάς με βάση τον αριθμό των ραντεβού που έχουν κλείσει συνολικά μαζί τους οι Ασθενείς μέσω της Πλατφόρμας (ξεκινώντας με αυτούς με τον μικρότερο αριθμό, όσοι δε τυχόν έχουν τον ίδιο αριθμό, συστημικά με τυχαία σειρά μεταξύ τους), εκτός και εάν υπάρχουν Ιατροί που έχουν επιλέξει και λαμβάνουν την υπηρεσία Προώθησης Προφίλ, οπότε τότε εμφανίζονται αυτοί πρώτοι στα αποτελέσματα των αναζητήσεων από τους Ασθενείς με κριτήριο αντίστοιχο αυτού που όρισαν κατά την επιλογή τους (ειδικότητα ή περιοχή ή παρεχόμενη από αυτούς υπηρεσία) και ακολούθως οι υπόλοιποι Ιατροί. Στην ενότητα «Δημοφιλείς Γιατροί» στην πρώτη σελίδα της Πλατφόρμας εμφανίζονται Ιατροί που τα προφίλ τους έχουν τις περισσότερες προβολές από Ασθενείς, όπως συστημικά επιλέγονται με τυχαίο τρόπο, ανά τυχαία διαστήματα.

8. Αξιολογήσεις

Παρέχεται στους Ασθενείς η δυνατότητα υποβολής αξιολόγησης/βαθμολόγησης/κριτικής των Ιατρών ως προς την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν. Οι αξιολογήσεις εμφανίζονται στα προφίλ των Ιατρών μετά τον απαραίτητο έλεγχο από την ομάδα του instadoctor.

Ο Ασθενής οφείλει να είναι αντικειμενικός κατά την διαδικασία αξιολόγησης Ιατρού και να παρέχει αληθή στοιχεία και καθόλου προσωπικές προσβολές. Απαγορεύεται η υποβολή παραπλανητικών ή/και συγκριτικών αξιολογήσεων, ή η χειραγώγηση του συστήματος για την εξυπηρέτηση συμφερόντων. Σε περίπτωση που η Εταιρεία λάβει γνώση οποιασδήποτε τέτοιας μη αποδεκτής ενέργειας, δικαιούται, αλλά δεν υποχρεούται, όπως μονομερώς διαγράψει τη σχετική αξιολόγηση.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προσαρμόσει, αρνηθεί ή διαγράψει, οποτεδήποτε, οποιοδήποτε σχόλιο, εν όλω ή εν μέρει, ή ολόκληρη μία αξιολόγηση, σε περίπτωση που κρίνει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια ότι είναι υβριστικά, προσβλητικά, ανήθικα, χυδαία ή προκατειλημμένα και εν γένει πέρα από τους κανόνες χρηστής συμπεριφοράς και ηθικής, ή διαθέτει/προκύψουν στοιχεία ότι είναι ψευδή.

Τα Μέλη αναγνωρίζουν ότι η Εταιρεία είναι διανομέας (χωρίς καμία υποχρέωση να επιβεβαιώσει) και όχι εκδότης των εν λόγω σχολίων/αξιολογήσεων. Η Εταιρεία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την παρακολούθηση και την επισκόπηση των αξιολογήσεων των Ασθενών σε σχέση με την προσβολή των ηθών ή την αναφορά ονόματος συγκεκριμένου ατόμου. Η Εταιρεία δεν θα συμμετέχει σε καμία συζήτηση, διαπραγμάτευση ή αλληλογραφία σε σχέση με τις αξιολογήσεις των Ασθενών (το περιεχόμενο ή τις συνέπειες από τη δημοσίευση ή τη διανομή αυτών) και σε καμία περίπτωση δεν παίρνει θέση ούτε αναλαμβάνει διαδικασίες για τη διευθέτηση τυχόν διένεξης ή οποιασδήποτε διαφοράς ή διαφωνίας προκύψει μεταξύ των Μελών ή και τρίτων εκ του λόγου αυτού. Η υποχρέωση της Εταιρείας εξαντλείται στη μη ανάρτηση σχολίων/αξιολογήσεων τα οποία είναι αντίθετα με τους κανόνες της ηθικής και της καλής πίστης. Η Εταιρεία δεν έχει και αποποιείται κάθε ευθύνης και υποχρέωσης ως προς το περιεχόμενο και τις συνέπειες (με τη δημοσίευση ή διανομή) τυχόν παρατηρήσεων ή σχολίων για οτιδήποτε και με όποιον τρόπο.

Οι αξιολογήσεις Ιατρών που παρουσιάζονται στην Πλατφόρμα είναι οι προσωπικές γνώμες Ασθενών και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν εγγύηση, προτροπή, έγκριση ή διαβεβαίωση από την Εταιρεία.

III. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ
1. Γενικά

Η δραστηριότητα της instadoctor εξαντλείται στη διευκόλυνση των Ιατρών και των Ασθενών προκειμένου να (δια)συνδεθούν για την πραγματοποίηση ραντεβού.

Η instadoctor/Εταιρεία δεν κατέχει και δεν διευθύνει κανένα ιατρικό κέντρο και δεν παρέχει η ίδια υπηρεσίες ιατρικής ή συμβουλευτικές υπηρεσίες, ούτε και παρέχει εγγυήσεις για την ποιότητα των υπηρεσιών που θα παρέχουν οι Ιατροί, για την εύρεση Ασθενών και για την συμπεριφορά των Ασθενών και των Ιατρών. Επιπλέον η instadoctor/Εταιρεία δεν εκπροσωπεί ή αντιπροσωπεύει κανένα Ιατρό και ουδεμία ιατρική υπηρεσία παρέχει.

Η Πλατφόρμα αποτελεί ένα ανεξάρτητο διαδικτυακό εργαλείο υπό τη νομική μορφή που αναλύθηκε στις Ενότητες ανωτέρω. Η Πλατφόρμα δεν αποτελεί ούτε δύναται να ερμηνευθεί ως πράξη διαφημιστικής προβολής των Ιατρών που εγγράφονται και συμμετέχουν σε αυτή ή ως διαμεσολάβηση για την εξεύρεση πελατείας, ούτε υπόσχεται σε αυτούς αύξηση ή διατήρηση της πελατείας τους ή άλλο σχετικό όφελος.

Η Εταιρεία δεν συμβάλλεται με τους Ιατρούς με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή άλλου είδους εργασιακή σχέση, με σχέση αντιπροσωπείας, πρόστησης κτλ. Η χρήση της Πλατφόρμας σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί ιατρική πράξη. Ο Ασθενής φέρει την ευθύνη για την επιλογή του Ιατρού και της ειδικότητας, για το χρόνο διαθεσιμότητας, το ραντεβού και τις περαιτέρω υπηρεσίες που θα παρέχονται εκ μέρους του Ιατρού. H Πλατφόρμα δεν εντάσσεται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και στους ιατρικούς φορείς.

Μέσω της Υπηρεσίας η Εταιρεία παρέχει υπηρεσίες διαμεσολάβησης ανάμεσα στους Ιατρούς και στους Ασθενείς.

Σε περίπτωση που ο Ασθενής κάνει χρήση της Υπηρεσίας, αναγνωρίζει ότι συνάπτει σύμβαση για την λήψη των υπηρεσιών που προσφέρει ο Ιατρός μέσω της Πλατφόρμας, συνεπώς η συμβατική αυτή σχέση διέπει και δεσμεύει αποκλειστικά και μόνο τον Ασθενή με τον Ιατρό που θα επιλέξει, η δε πραγματοποίηση του ραντεβού και η εκπλήρωση της παροχής της υπηρεσίας αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του Ασθενή και του αντίστοιχου Ιατρού. Η Εταιρεία σε καμία απολύτως περίπτωση δεν συμμετέχει ως συμβαλλόμενο μέρος στις συμβάσεις αυτές ούτε και αποκτά δικαιώματα ή υποχρεώσεις που να εκπορεύονται από αυτές. Ως εκ τούτου η Εταιρεία, οι εκπρόσωποι, οι εργαζόμενοι και οι βοηθοί της δεν ευθύνονται με κανέναν τρόπο για τους κινδύνους που συνδέονται με τη σύναψη, την εκτέλεση, την αποπληρωμή και την ολοκλήρωση των συναλλαγών μεταξύ των Mελών και δεν ευθύνονται με κανέναν τρόπο για τυχόν ζημίες που απορρέουν από τις συναλλαγές αυτές.

Επιπροσθέτως η Εταιρεία δεν παράγει, παρέχει ή επεξεργάζεται το περιεχόμενο και τις πληροφορίες που τα Μέλη ανεβάζουν ή προβάλλουν στην Πλατφόρμα, ή χρησιμοποιούν για οιονδήποτε σκοπό ή κατεβάζουν (download) μέσω αυτής και οποιοσδήποτε τυχόν προέλεγχος περιεχομένου αφορά αποκλειστικά και μόνον τεχνικής φύσεως χαρακτηριστικά και στοιχεία καθώς και στοιχεία που έχουν σχέση με το layout των προβαλλόμενων πληροφοριών σε σχέση με το συνολικό layout της Πλατφόρμας, ώστε το σύνολο του περιεχομένου να εμφανίζεται ομοιογενώς και χωρίς να διαταράσσει την αισθητική ή την λειτουργικότητα της Πλατφόρμας και να είναι σύμφωνο με τα πρότυπα της Πλατφόρμας. Στο πλαίσιο αυτό δικαιούμαστε να αρνηθούμε την ανάρτηση οποιουδήποτε περιεχομένου δεν συνάδει με τα ανωτέρω ή να αιτηθούμε την τροποποίησή του από εσάς. ΟΥΔΕΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Η’ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Η ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΜΑΣ. Δικαιούμαστε πάντως (αλλά δεν υποχρεούμαστε), στο πλαίσιο των αρχών των όρων χρήσης και του νόμου, να ελέγχουμε το περιεχόμενο που αναρτούν τα Μέλη, είτε με αυτοματοποιημένα μέσα ελέγχου, είτε κατόπιν καταγγελιών είτε και με κατά περίπτωση έρευνα σε συνέχεια του αυτοματοποιημένου ελέγχου ή της καταγγελίας, καθώς και να κατεβάζουμε, εν όλω ή εν μέρει, το περιεχόμενο αυτό. Οποιοδήποτε τεχνικής φύσεως εργαλείο τυχόν σας παρέχουμε για την ανάρτηση του περιεχομένου σας στην Πλατφόρμα παρέχεται αποκλειστικά και μόνον ως τεχνικής φύσεως διευκόλυνση που ουδόλως επηρεάζει την διαμόρφωση του Περιεχομένου.

2. Δικαιώματα - Υποχρεώσεις της Εταιρείας για τη χρήση της Πλατφόρμας

2.1. Διακοπή λειτουργίας της Υπηρεσίας

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα για τεχνικούς λόγους, λόγους συντήρησης ή/και αναβάθμισης της Πλατφόρμας, να διακόπτει τη λειτουργία της Υπηρεσίας ή/και οιασδήποτε εκ των πρόσθετων αυτής υπηρεσιών προσωρινά και σε τακτά χρονικά διαστήματα. Σε περίπτωση που η διακοπή αυτή διαρκέσει πάνω από ένα εύλογο χρονικό διάστημα κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρείας, ή έχει ήδη καθοριστεί από την ίδια προγραμματισμένη διακοπή, η Εταιρεία θα ενημερώνει τα Μέλη της με σχετική της ανάρτηση στην Πλατφόρμα. Ρητά συμφωνείται ότι τα Μέλη δεν δύνανται να εγείρουν αξιώσεις κατά της Εταιρείας για οποιαδήποτε ζημία τυχόν υποστούν εκ του λόγου αυτού ακόμα και αν η Εταιρεία κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια δεν ειδοποιήσει για τη διακοπή αυτή.

Πλέον των όσων ρητά ορίζονται στο παρόν, η Εταιρεία μπορεί οποτεδήποτε να αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία της Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένης και της διαθεσιμότητας της ίδιας της Υπηρεσίας ή/και πρόσθετης αυτής υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.

2.2. Παροχή Πληροφοριών

Η Εταιρεία, σε περίπτωση που τούτο της ζητηθεί από αρμόδια διωκτική, εποπτική, διοικητική, δικαστική ή άλλη Αρχή, υποχρεούται σε διαβίβαση των δεδομένων των Μελών, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν προσωπικών δεδομένων τους που χορηγούνται στην Εταιρεία σύμφωνα με το παρόν και οποιονδήποτε άλλων πληροφοριών παρέχονται σε αυτή ή/και έχει στη διάθεσή της στο πλαίσιο της Υπηρεσίας, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ή συγκατάθεση των προσώπων αυτών, για την απαραίτητη προστασία από κινδύνους για την κρατική και δημόσια ασφάλεια, καθώς και για τη δίωξη εγκληματικών πράξεων.

3. Περιορισμός εγγυήσεων – ευθύνης ως προς τη χρήση της Πλατφόρμας

3.1. Η Εταιρεία ενεργεί πάντοτε καλόπιστα και στο πλαίσιο των όσων προβλέπει ο νόμος και οι παρόντες Γενικοί Όροι. Συνεπώς έχει λάβει και εξακολουθεί αδιαλείπτως να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά ή άλλα μέτρα και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου (α) η Πλατφόρμα και η Υπηρεσία (συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων αυτής υπηρεσιών) να λειτουργούν αδιαλείπτως και προσηκόντως χωρίς προβλήματα, διακοπές, καθυστερήσεις, σφάλματα ή λάθη, (β) η τεχνολογία που χρησιμοποιεί η ίδια ή οι εξυπηρετητές (Servers) μέσω των οποίων η Υπηρεσία (συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων αυτής υπηρεσιών) τίθεται στη διάθεση των Μελών να μη περιέχει ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά, ωστόσο ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ για όλα τα ανωτέρω.

3.2. Η Υπηρεσία (συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων αυτής υπηρεσιών) παρέχεται “ως έχει” και διατίθεται κατά τρόπο απολύτως αυτοματοποιημένο και δεν περιλαμβάνει την εισαγωγή από την Εταιρεία οποιουδήποτε στοιχείου στο σύστημα της Υπηρεσίας, ούτε παραμετροποιήσεις σε ad hoc βάση. Η Υπηρεσία ενδέχεται δε στο μέλλον να παραμετροποιηθεί κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας.

3.3. Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και άλλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι χρήστες και τα Μέλη συμμορφώνονται με τους παρόντες όρους και την κείμενη νομοθεσία, ωστόσο ως Πάροχος Υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας δεν έχει γενική και βάση νόμου υποχρέωση (α) ελέγχου των πληροφοριών που της παρέχονται, (β) δραστήριας αναζήτησης γεγονότων ή περιστάσεων που δείχνουν ότι κάποιος χρήστης ή κάποιο Μέλος έχει προβεί σε παράνομες ή αντισυμβατικές δραστηριότητες κατά τη χρήση της Πλατφόρμας ή και της Υπηρεσίας ή/και κατά την παροχή των ιατρικών υπηρεσιών, (γ) ελέγχου της τήρησης εκ μέρους των Μελών, εν γένει ή και κατά τη μεταξύ τους συναλλαγή και παροχή, της φορολογικής νομοθεσίας, του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, της νομοθεσίας αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ή άλλους εφαρμοστέους νόμους και κανόνες.

3.4. Η ύπαρξη των Ιατρών έχει διαπιστωθεί από την Εταιρεία, η οποία λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο να διαπιστώνει την ύπαρξη και λειτουργία αυτών κατά την εγγραφή τους, ωστόσο η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει ως προς το αν ο Ιατρός λειτουργεί κατά τον χρόνο αποστολής προς αυτόν αιτήματος ραντεβού ή και κατά τον χρόνο πραγματοποίησής του.

Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να ελέγχει τις υπηρεσίες που παρέχουν οι Ιατροί, τις αξιολογήσεις των Ασθενών και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που αφορούν στα Μέλη και αναρτώνται και δημοσιοποιούνται στην Πλατφόρμα. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τη διαμόρφωση των ανωτέρω.

Παρά το γεγονός ότι η Εταιρεία καταβάλλει προσπάθεια για την εξακρίβωση των πληροφοριών που παρέχονται στην Πλατφόρμα, δεν μπορεί ούτε να επιβεβαιώσει, ούτε να εγγυηθεί ότι όλες οι πληροφορίες είναι ακριβείς, πλήρεις ή σωστές, και ούτε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν λάθη (συμπεριλαμβανομένων προφανών και τυπογραφικών λαθών), για παρεμβολές λόγω (προσωρινής ή/και μερικής) αναστολής λειτουργίας, εργασιών αποκατάστασης, αναβάθμισης ή συντήρησης του Δικτυακού Τόπου ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία, για ανακριβείς, παραπλανητικές ή αναληθείς πληροφορίες ή για τη μη διανομή των πληροφοριών.

Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν υιοθετεί ή αποδέχεται τις πληροφορίες που προβάλλουν τα Μέλη στην Πλατφόρμα.

3.5. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη αστική, ποινική, ή άλλως φέρει έναντι των χρηστών, των Μελών ή/και οποιουδήποτε τρίτου, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω, κατά τη χρήση της Πλατφόρμας ή και της Υπηρεσίας υποστεί ζημία άμεση, έμμεση, παρεπόμενη, αποθετική, ενδεικτικά ως προς τα κέρδη του, την επιχείρησή του, τα εισοδήματά του, τη φήμη του, μειωθεί η συχνότητα παροχής των υπηρεσιών του, ή υποστεί οποιαδήποτε άλλη ζημία άμεση, έμμεση ή αποθετική, οικονομικής ή άλλης φύσης, διαφυγόντα κέρδη, οφειλόμενη σε:

(α) καθυστερημένη ή μη προσήκουσα αποστολή, μετάδοση, διαβίβαση, αποθήκευση, λήψη οποιασδήποτε πληροφορίας ή και περιεχομένου, ή/και σε απώλεια, καταστροφή αυτών, εξαιτίας λαθών, παραλείψεων, τεχνικών κολλημάτων λαθών, βλαβών ή δυσλειτουργιών των τηλεπικοινωνιακών Δικτύων, του Διαδικτύου, του δικτυακού τόπου, των Internet Service Providers,

(β) τυχόν προσωρινή ή οριστική απενεργοποίηση της Υπηρεσίας, διακοπή λειτουργίας της Πλατφόρμας ή και της Υπηρεσίας ή μεμονωμένων λειτουργιών τους, διαγραφή λογαριασμού Μέλους ή τεχνικά κολλήματα της Πλατφόρμας ή και της Υπηρεσίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν,

(γ) γεγονότα, καταστάσεις, ενέργειες, πράξεις ή/και παραλείψεις της Εταιρείας ή τρίτων, συμπεριλαμβανομένων και των Μελών, για τις οποίες η Εταιρεία δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν φέρει υποχρέωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν,

(δ) χρήση εκ μέρους των χρηστών ή των Μελών των δεδομένων των Μελών (συμπεριλαμβανομένων και τυχόν προσωπικών δεδομένων) για σκοπούς άλλους από τη χρήση της Πλατφόρμας ή και της Υπηρεσίας σύμφωνα με τους παρόντες όρους και από την παροχή των υπηρεσιών του εκάστοτε Ιατρού,

(ε) παράβαση της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων ή άλλης νομοθεσίας που σχετίζεται ενδεικτικά με τη χρήση της Υπηρεσίας,

(στ) τυχόν ασυμφωνία της ώρας του συστήματος ή της ώρας της Υπηρεσίας με κάποια ώρα που έχει καθοριστεί επίσημα,

(ζ) γεγονότα ανωτέρας βίας.

3.6. Τυχόν παράπονα ή απαιτήσεις σχετικά με υπηρεσίες που προσφέρονται ή που παρέχονται από τους Ιατρούς ή τυχόν ειδικά αιτήματα των Ασθενών, θα πρέπει να διαχειρίζονται από τους Ιατρούς, χωρίς τη μεσολάβηση ή παρέμβαση της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη και αποποιείται κάθε ευθύνης σχετικά με απαιτήσεις για υπηρεσίες κατά τη διεξαγωγή του ραντεβού από τον Ιατρό. Η Εταιρεία μπορεί κατά την κρίση της να προσφέρει υπηρεσία υποστήριξης πελατών σε ένα Μέλος ή να λειτουργήσει ως μεσάζων.

3.7. Σε κάθε περίπτωση, ρητά συμφωνείται ότι η Εταιρεία ευθύνεται μόνο για άμεσες ζημιές, οι οποίες προκύπτουν λόγω δόλου ή βαριάς αμέλειας εκ μέρους της. Με την επιφύλαξη αναγκαστικών διατάξεων δικαίου, αποκλείεται ρητά η ευθύνη της Εταιρείας για άμεση ζημία λόγω ελαφράς αμέλειας ανεξαρτήτως νομικού λόγου. Αποκλείεται πλήρως και ρητά η ευθύνη της Εταιρείας για έμμεσες ή επακόλουθες ζημίες, ανεξαρτήτως λόγου.

ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΑΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΛΗΡΩΘΕΙ Η ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΑΚΥΡΟΙ Η ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΑΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΑΣΤΟ ΜΕΛΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΧΩΡΙΣ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΣΧΩΡΟΥΣΕ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ.

Ωστόσο, στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, ούτε η Εταιρεία ούτε οποιοσδήποτε από τους υπαλλήλους, τους διευθυντές, τους αντιπροσώπους, τους συνεργάτες ή άλλους που εμπλέκονται στη δημιουργία, τη χορηγία, την προώθηση ή την καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο παροχή της Υπηρεσίας, ευθύνεται για :

(α) Οποιαδήποτε ποινική, ειδική, έμμεση ή επακόλουθη ζημία ή απώλεια, οποιαδήποτε απώλεια παραγωγής, απώλεια κέρδους, απώλεια εσόδων, απώλεια συμβολαίου, απώλεια ή ζημία στην πελατεία ή την φήμη, απώλεια αποζημίωσης τυχόν υποστεί κάποιο Μέλος ή οιοσδήποτε τρίτος.

(β) Οποιαδήποτε ασάφεια σχετικά με τις πληροφορίες που παρέχονται στη σελίδα των Ιατρών, ή σχετικά με τις πληροφορίες που διαβιβάζονται από ή προς τους Ασθενείς.

(γ) Υπηρεσίες που παρέχονται από τους Ιατρούς.

(δ) Τυχόν απόρριψη εκ μέρους των Ιατρών αιτήματος για ραντεβού/παροχή υπηρεσιών.

(ε) Οποιεσδήποτε (άμεσες, έμμεσες, επακόλουθες ή ποινικές) ζημίες, φθορές, απώλειες ή χρεώσεις τις οποίες κάποιο Μέλος υπέστη, πλήρωσε ή προκάλεσε, σύμφωνα με, έπειτα από ή σε σχέση με τη χρήση, την αδυναμία χρήσης ή την καθυστέρηση στη χρήση της Πλατφόρμας ή και της Υπηρεσίας.

(στ) Τυχόν τραυματισμό, θάνατο, φθορά ιδιοκτησίας ή άλλες (άμεσες, έμμεσες, ειδικές, επακόλουθες ή ποινικά κολάσιμες) ζημίες, φθορές, απώλειες ή χρεώσεις τις οποίες κάποιο Μέλος υπέστη, πλήρωσε ή προκάλεσε, είτε εξαιτίας (νομικών) πράξεων, σφαλμάτων, παραβιάσεων.

ΙV. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ TΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

Πλέον των όσων ορίζονται ανωτέρω, οι χρήστες και τα Μέλη δεσμεύονται και με τις υποχρεώσεις της παρούσας Ενότητας.

 1. Η χρήση της Πλατφόρμας διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού-Κοινοτικού και Διεθνούς Δικαίου, που είναι δεσμευτικές για τον εκάστοτε χρήστη και Μέλος αυτής, ο οποίος υποχρεούται να συμμορφώνεται με αυτές. Επιπροσθέτως, ο χρήστης ή το Μέλος, αντίστοιχα, υποχρεούται να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες της Πλατφόρμας σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες Όρους Χρήσης, απέχοντας από οιαδήποτε ενέργεια η οποία μπορεί να προσβάλλει το ήθος και την προσωπικότητα των χρηστών, των Μελών, ή/και τρίτων, να βλάψει τη φήμη της Εταιρείας ή/και να δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία της Πλατφόρμας ή και της Υπηρεσίας.

 2. Τα Μέλη είναι υποχρεωμένα να τηρούν μυστικό τον κωδικό πρόσβασης στο λογαριασμό τους στην Πλατφόρμα και να μην τον κοινοποιούν σε οποιονδήποτε τρίτο. Σε περίπτωση που το Μέλος θεωρεί ότι ο κωδικός πρόσβασης έχει κλαπεί ή αποκαλυφθεί σε τρίτον, οφείλει να τον αλλάξει, διαφορετικά φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τις πράξεις ή παραλείψεις του στην Πλατφόρμα.

 3. Αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων κάθε Μέλος οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά, οργανωτικά και νομικά μέτρα για τη διασφάλιση της ιδιωτικότητας και την ασφάλεια της πληροφορίας. Συμφωνείται ρητά ότι τα Μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για τη νομιμότητα και την ορθότητα των πληροφοριών, δεδομένων και στοιχείων που χορηγούν στην Πλατφόρμα κατά τη διαδικασία εγγραφής ή χρήσης της Υπηρεσίας.

 4. Οι χρήστες της Πλατφόρμας και τα Μέλη αυτής δηλώνουν ρητά και ανεπιφύλακτα και εγγυώνται ότι:
  • Έχουν διαβάσει και κατανοήσει πλήρως τους παρόντες Γενικούς Όρους, την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων, την Πολιτική Αποδεκτών Χρήσεων και τυχόν άλλες πολιτικές των Μελών και αποδέχονται αυτές πλήρως και ανεπιφύλακτα,
  • Έχουν λάβει και θα μεριμνούν διαρκώς για τη λήψη των κατάλληλων τεχνικών, οργανωτικών και νομικών μέτρων για τη διασφάλιση του απορρήτου και την προστασία των προσωπικών δεδομένων,
  • Με δική τους ευθύνη και δαπάνες θα λάβουν άμεσα όλα τα αναγκαία μέτρα και σε κάθε περίπτωση θα αποζημιώσουν πλήρως και ολοσχερώς την Εταιρεία από οποιαδήποτε διεκδίκηση, απώλεια, ζημία, κόστος, έξοδα υποχρεώσεις, ευθύνες, αποκλίσεις ποινές, πρόστιμα, δικηγορικές αμοιβές που ενδέχεται να υποστούν τα πρόσωπα αυτά ως αποτέλεσμα (α) τυχόν παραβίασης εκ μέρους τους των παρόντων Γενικών Όρων, των δηλώσεων τους και των εγγυήσεων τους δυνάμει του παρόντος, των πνευματικών ή άλλων δικαιωμάτων της Εταιρείας (β) οποιασδήποτε άλλης ενέργειας ή παράλειψης κατά τη χρήση της Υπηρεσίας που είναι παράνομη,
  • Έχουν λάβει όλες τις απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις για την εγγραφή τους στην Υπηρεσία και την παροχή των υπηρεσιών τους μέσω της Πλατφόρμας και ότι η εγγραφή τους και η χρήση της Υπηρεσίας δεν προσβάλλει δικαίωμα τρίτου, δεν θεωρείται απαγορευμένη και δεν προσκρούει σε νόμους ή συμφωνίες,
  • Οι πληροφορίες και τα δεδομένα που εισάγουν στην Πλατφόρμα τόσο στην καρτέλα τους όσο και στις μεταξύ του συναλλαγές, είναι πλήρη, αληθή και επικαιροποιημένα,
  • Η χρήση της Πλατφόρμας ή και της Υπηρεσίας γίνεται αποκλειστικά με δική τους ευθύνη και κάθε πράξη/παράλειψη δεσμεύει τον ίδιο το χρήστη ή το Μέλος, αντίστοιχα, αποκλειστικά και ότι η Υπηρεσία διατίθεται μόνο για προσωπική και όχι για εμπορική χρήση,
  • Κείμενα, εικόνες, video, φωτογραφίες και οιοδήποτε εν γένει υλικό, που αναρτώνται εκ μέρους τους στην Πλατφόρμα, δεν θα πρέπει να θίγουν την τιμή, προσωπικότητα, υπόληψη, δεδομένα ή δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας τρίτων και δεν πρέπει να περιλαμβάνουν ψευδείς, χυδαίες, συκοφαντικές, προσβλητικές, πληροφορίες που να παραπλανούν τους χρήστες ή και τα άλλα Μέλη ή/και να προσβάλλουν τρίτους.
V. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ
1. Εγγραφή σε Newsletters

Με την εγγραφή οιουδήποτε χρήστη της Πλατφόρμας στο newsletter της Εταιρείας, καθώς και με την εγγραφή των Μελών στην Υπηρεσία, η Εταιρεία, στα πλαίσια του έννομου συμφέροντός της, δύναται να αποστέλλει στο email που δηλώσατε ενημερωτικά δελτία (newsletters). Η Εταιρεία δεν ευθύνεται αν τα newsletters δεν παραδοθούν στον προορισμό τους, αν και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια με τους ISPs (Internet Service Providers) για την παράδοσή τους. Τα newsletters μπορεί να καταλήξουν στο spam folder, οπότε οι εγγεγραμμένοι στην υπηρεσία αυτή οφείλουν να ελέγχουν τακτικά ότι δεν αποθηκεύονται εκεί. Σε περίπτωση που εγγεγραμμένος στην υπηρεσία newsletter δεν επιθυμεί να λαμβάνει πλέον ενημερωτικά newsletters ή επιθυμεί τη διαγραφή του συνολικά από το σύστημα αποστολής νέων της instadoctor, μπορεί να ενημερώσει σχετικά την Εταιρεία αποστέλλοντας σχετικό μήνυμα στο [email protected] ή μέσω του αντίστοιχου συνδέσμου που εμφανίζεται στα ενημερωτικά emails μας που λαμβάνει. Η Εταιρεία χρησιμοποιεί πάροχο (3rd party company) για την αναγνώριση (tracking) των παραληπτών των newsletters. Δεν παραδίδει σε 3ους πληροφορίες σχετικά με όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας ή άλλα προσωπικά σας δεδομένα.

2. Διαφημίσεις

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διαφημίζεται σε διάφορες ιστοσελίδες της επιλογής της στο διαδίκτυο και να χρησιμοποιεί συνεργάτες ή τρίτες διαφημιστικές εταιρείες, κατά περίπτωση. Κατά την προβολή αυτών των διαφημίσεων χρησιμοποιούνται cookies αλλά δεν χρησιμοποιούνται δεδομένα που αναγνωρίζουν τους επισκέπτες/ χρήστες προσωπικά. Περισσότερα για την Πολιτική cookies του instadoctor διαβάστε την Πολιτική Cookies στο https://www.instadoctor.gr/privacy.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να παρουσιάζει διαφημίσεις τρίτων μέσα από την Πλατφόρμα. Οι διαφημίσεις μπορούν να περιέχουν εξωτερικούς συνδέσμους σε ιστοσελίδες τρίτων. Είναι ευθύνη των διαφημιζόμενων να εξασφαλίζουν ότι οι διαφημίσεις τους και το περιεχόμενό τους είναι σύννομο, δεν παραβιάζει δικαιώματα τρίτων, δεν είναι προσβλητικό, ψευδές, δόλιο ή παραπλανητικό. Απαγορεύεται η ανάρτηση διαφημίσεων στην Πλατφόρμα με θέμα ή περιεχόμενο υβριστικό, απειλητικό, πορνογραφικό, γυμνό, αλκοόλ, φάρμακα, τσιγάρα, τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα, όπλα, εκρηκτικά, ιούς ή άλλα ακατάλληλα προγράμματα, πυραμιδικά σχήματα, παράνομες δραστηριότητες, ή οποιοδήποτε άλλο ακατάλληλο περιεχόμενο κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρείας. Όλες οι διαφημίσεις πρέπει να είναι κατάλληλες για την κοινότητα της Πλατφόρμας και να σέβονται τα δικαιώματα τρίτων, είτε φυσικών είτε νομικών προσώπων. Καμία διαφήμιση δεν μπορεί να υπονοεί ότι έχει την υποστήριξη, έγκριση ή ότι γίνεται σε συνεργασία με την Εταιρεία. To instadoctor μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να απορρίψει οποιαδήποτε διαφήμιση για οποιονδήποτε λόγο αυτή κρίνει σκόπιμο, ακόμα και μετά την δημοσίευσή της.

3. Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (External Links)

Η Πλατφόρμα και οι επιμέρους ιστοσελίδες της, μπορεί να περιέχουν συνδέσμους προς ιστοσελίδες που διατηρούνται από τρίτους, των οποίων οι πληροφορίες και οι πρακτικές προστασίας δεδομένων είναι διαφορετικές από αυτές της Εταιρείας. H instadoctor δεν φέρει καμία ευθύνη για τις πληροφορίες ή τις πρακτικές προστασίας δεδομένων που χρησιμοποιούνται σε ιστοσελίδες τρίτων. Συνιστάται, πριν την χρήση άλλων ιστοσελίδων, η ανάγνωση και κατανόηση των όρων χρήσης και της πολιτικής απορρήτου τους. Η Εταιρεία δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων στις οποίες η Πλατφόρμα ενδέχεται να παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

4. Social Media

Οι χρήστες και τα Μέλη δύνανται να ακολουθούν την Εταιρεία μέσω των ιστοσελίδων της στο Facebook, Google, LinkedIn, Instagram, Twitter (Social Media) για να μαθαίνουν νέα της, να σχολιάζουν και να μετέχουν σε ειδικές προωθητικές ενέργειές της. Οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες προσφέρει η Eταιρεία μέσα από τα Social Media και όλες οι πληροφορίες που κοινοποιούνται, υποβάλλονται ή προσφέρονται από αυτή μέσω των λογαριασμών της στα Social Media, θα υπόκεινται στους παρόντες Γενικούς Όρους, εκτός και αν άλλως συμφωνηθεί.

VI. ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
 1. Η Εταιρεία είναι ο πνευματικός δημιουργός και νόμιμος κάτοχος και διαχειριστής της Πλατφόρμας, της Υπηρεσίας και των λοιπών υπηρεσιών της Πλατφόρμας σύμφωνα με το παρόν, συμπεριλαμβανομένου και του διαχειριστικού εργαλείου η άδεια χρήσης του οποίου παραχωρείται από την Εταιρεία στα Μέλη με την ολοκλήρωση της εγγραφής τους. Η Εταιρεία παραχωρεί δια της παρούσας στα Μέλη της το δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της Υπηρεσίας σύμφωνα με τους παρόντες Γενικούς Όρους. Η Εταιρεία είναι κυρία και διατηρεί στην κατοχή και ιδιοκτησία της όλα τα δικαιώματα, τίτλους και συμφέροντα (α) στην Πλατφόρμα και στις Υπηρεσίες της, στις λειτουργίες και στα χαρακτηριστικά της συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: των λογισμικών της, προγραμμάτων της, της φιλοσοφίας, μεθοδολογίας και τεχνικής με τις οποίες αυτές έχουν σχεδιαστεί, του μοντέλου, των αλγορίθμων, πληροφοριών και υλικών της, της τεχνογνωσίας αναφορικά με την Υπηρεσία και των λογισμικών της, καθώς και τυχόν τροποποιήσεων, παραμετροποιήσεων της Υπηρεσίας και των λογισμικών της, παράγωγων λειτουργιών τους, (β) στο διαχειριστικό εργαλείο προς τα Μέλη, (γ) στην εμπορική ονομασία instadoctor, στο εμπορικό σήμα και στο δικτυακό τόπο instadoctor.gr και στα παράγωγα, σύνθετα, ομόηχα ή παρόμοια τους (δ) σε οποιαδήποτε άλλα λογότυπα, εμπορικά σήματα και διακριτικούς τίτλους, εμπορικά μυστικά, πατέντες και οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας αναφορικά με την Πλατφόρμα, την Υπηρεσία και τις λειτουργίες τα οποία καθίστανται γνωστά στον χρήστη/ Μέλη μέσω της Πλατφόρμας.

 2. Με εξαίρεση τις πληροφορίες που τα Μέλη αναρτούν, οι οποίες τυγχάνουν ιδιοκτησίας τους, όλο το περιεχόμενο στην Πλατφόρμα, όπως κείμενα, γραφικά, λογότυπα, εικονίδια, εικόνες, ηχητικά κλιπ, και το λογισμικό ("Περιεχόμενο"), είναι ιδιοκτησία της Εταιρείας.

  Οι Ιατροί διατηρούν όλα τα δικαιώματα, τίτλους και συμφέροντα στα δεδομένα τους και με την εγγραφή τους στην Πλατφόρμα, παραχωρούν στην Εταιρεία, άνευ υποχρέωσης της τελευταίας καταβολής οιωνδήποτε δικαιωμάτων, μια μη αποκλειστική και για όσο διάστημα διατηρούν λογαριασμό στην Πλατφόρμα, άδεια στην Εταιρεία ανάρτησης, φιλοξενίας και προβολής στην Πλατφόρμα του πάσης φύσεως περιεχομένου που καταχωρείται στη σελίδα τους στην Πλατφόρμα στο πλαίσιο παροχής της Υπηρεσίας, καθώς και χρήσης, αναπαραγωγής και προβολής μέρους αυτού στα κοινωνικά δίκτυα της Εταιρείας και σε άλλα έντυπα ή ψηφιακά μέσα της επιλογής της Εταιρείας στο πλαίσιο προώθησης από την Εταιρεία της Πλατφόρμας και των Υπηρεσιών της.

  Οι Ασθενείς, με την εγγραφή τους στην Πλατφόρμα, παραχωρούν στην Εταιρεία, άνευ υποχρέωσης της τελευταίας καταβολής οιωνδήποτε δικαιωμάτων, μία αμετάκλητη, αορίστου χρόνου άδεια να αναρτά, φιλοξενεί και προβάλλει στην Πλατφόρμα για τους σκοπούς της Υπηρεσίας που συμφωνούνται στο παρόν, τις αξιολογήσεις Ιατρών που καταχωρούν στην Πλατφόρμα.

 3. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που ενυπάρχουν στην κατάρτιση (δηλαδή στον τρόπο παρουσίασης, επιλογή, διάταξη) όλου του περιεχομένου της Πλατφόρμας, είναι αποκλειστική ιδιοκτησία της Εταιρείας που διαχειρίζεται και λειτουργεί αυτή. Το λογισμικό, που διατίθεται στην Πλατφόρμα, είναι πνευματικά κατοχυρωμένο. Οποιαδήποτε χρήση του Περιεχομένου ή/και του λογισμικού, που δεν είναι σε συνάρτηση με τους παρόντες Γενικούς Όρους, καθώς και η αναπαραγωγή, τροποποίηση, διανομή, μετάδοση, επανέκδοση, παρουσίαση ή εκτέλεση του Περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου απαγορεύεται, εκτός εάν ρητά αναφέρεται ότι επιτρέπεται.

  Περιορισμοί της άδειας πρόσβασης και χρήσης της Υπηρεσίας και της Πλατφόρμας αναφέρονται στην Πολιτική Αποδεκτών Χρήσεων της Υπηρεσίας.

 4. Έκαστος χρήστης και έκαστο Μέλος παραχωρεί στην Εταιρεία το δικαίωμα να χρησιμοποιεί οποτεδήποτε αθροιστικά στατιστικά στοιχεία των δεδομένων, στοιχείων και πληροφοριών του που συνάγονται από τη χρήση της Πλατφόρμας ή και της Υπηρεσίας, και χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή του, για δικούς της εμπορικούς λόγους.
VII. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Πέραν των όσων ρητά αναφέρονται στους παρόντες Γενικούς Όρους, αναφορικά με το είδος των προσωπικών δεδομένων των Μελών που συλλέγεται από την Εταιρεία, τις μεθόδους συλλογής, το σκοπό και τη νομιμοποιητική βάση για κάθε επεξεργασία αυτών, τους αποδέκτες των δεδομένων και το σκοπό για τον οποίο τυχόν διαβιβάζονται σε αυτούς, αλλά και για την άσκηση των δικαιωμάτων των χρηστών και των Μελών αναφορικά με τα δεδομένα τους, επισκεφτείτε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος και ενιαίο με αυτό σύνολο.

VIII. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Παραίτηση

Καμία καθυστέρηση, αμέλεια ή ανοχή της Εταιρείας στην επιβολή της τήρησης κάποιου παρόντος όρου από χρήστη ή Μέλος, δεν αποτελεί παραίτηση ούτε βλάπτει προβλεπόμενο στην παρούσα δικαίωμά της. Εάν οποιοσδήποτε παρόν όρος ήθελε κριθεί από οποιοδήποτε αρμόδιο Δικαστήριο η Αρχή ως άκυρος και κατά συνέπεια ανεφάρμοστος, ο όρος αυτός δε θα συμπαρασύρει σε ακυρότητα τους υπόλοιπους όρους της παρούσης, οι οποίοι θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ.

2. Ακυρότητα Όρων

Στην περίπτωση που κάποιο τμήμα του παρόντος κηρυχθεί ή ορισθεί με δικαστική απόφαση άκυρο, η ακυρότητα αυτή δεν θα επηρεάσει το κύρος του υπολειπόμενου τμήματος του παρόντος, το οποίο θα παραμείνει ισχυρό σαν οι παρόντες Γενικοί Όροι να είχαν εκτελεσθεί με το άκυρο τμήμα τους διαγεγραμμένο. Η Εταιρεία θα επιδιώξει να αντικαταστήσει κάθε άκυρο όρο, με νέο έγκυρο όρο, του οποίου το αποτέλεσμα θα είναι το εγγύτατο ισοδύναμο αυτού που ακυρώθηκε.

3. Εφαρμοστέο Δίκαιο - Δικαιοδοσία

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων σχετικά με την εφαρμογή, ερμηνεία, ακυρότητα όρων της σύμβασης, την ύπαρξη ή ανυπαρξία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων εκ συμβάσεως ή και αδικοπραξίας, ερμηνεύεται σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους και υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των καθ’ ύλη αρμοδίων δικαστηρίων της πόλεως των Αθηνών, στην δικαιοδοσία των οποίων τα μέρη υποβάλλονται από σήμερα οικειοθελώς.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
 1. Οι χρήστες και τα Μέλη οφείλουν να κάνουν χρήση της Πλατφόρμας ή και της Υπηρεσίας σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους, και τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς και σύμφωνα με την καλή πίστη και τα χρηστά ήθη.

 2. Απαγορεύεται στα ανωτέρω πρόσωπα:
  • Οποιαδήποτε χρήση της Πλατφόρμας και της Υπηρεσίας για εμπορικό σκοπό.
  • Οποιαδήποτε πρόσβαση ή απόπειρα πρόσβασης σε πληροφορίες και δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) που διακινούνται μέσω της Πλατφόρμας ή και της Υπηρεσίας και για τα οποία δεν έχουν καμία εξουσιοδότηση ή εξουσία να χρησιμοποιήσουν.
  • Η πρόσβαση στην Υπηρεσία με σκοπό τη δημιουργία ή παραγωγή προϊόντος ή υπηρεσίας που να ανταγωνίζεται την Υπηρεσία και το λογισμικό της Υπηρεσίας.
  • Η χρήση της Υπηρεσίας με σκοπό την παροχή εκ μέρους τους υπηρεσιών προς τρίτους, πλην των επιτρεπόμενων στους Γενικούς Όρους.
  • Η πώληση, μίσθωση, διάθεση, μεταβίβαση, εκχώρηση, παραχώρηση χρήσης, παρουσίαση, διαβίβαση και εν γένει η εμπορική εκμετάλλευση της άδειας πρόσβασης και χρήσης της Υπηρεσίας και των δικαιωμάτων που τους παραχωρούνται σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους.
  • Η διευκόλυνση με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε μέσα τρίτων να αποκτήσουν πρόσβαση στην Υπηρεσία και σε οποιαδήποτε δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) και πληροφορίες για μη νόμιμους ή εξουσιοδοτημένους σκοπούς.
  • Η μετάδοση και μεταφορά ιών, η αποστολή και διαβίβαση εγγράφων και πληροφοριών, τα οποία είναι παράνομα, επιζήμια, απειλητικά, δυσφημιστικά, επικίνδυνα για την ασφάλεια της Πλατφόρμας ή και της Υπηρεσίας, και για τη φήμη και την υπόληψη της Εταιρείας, των συνεργατών της και των άλλων χρηστών και Μελών της Πλατφόρμας.
  • Η ανάρτηση μηνυμάτων, πληροφοριών, εγγράφων και άλλων δεδομένων και στοιχείων, καθώς και η χορήγηση οποιονδήποτε δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) και πληροφοριών τα οποία ενδέχεται να περιέχουν υβριστικό, απειλητικό, δυσφημιστικό και εν γένει παράνομο περιεχόμενο.
  • Οποιαδήποτε ενέργεια ή παράλειψη εκ μέρους τους που είναι ή θεωρείται επιζήμια για τα συμφέροντα της Εταιρείας, των συνεργατών της, και των λοιπών χρηστών και Μελών της Πλατφόρμας, ή που μπορεί να αποτρέψει οποιονδήποτε τρίτο να κάνει χρήση της Πλατφόρμας ή/και της Υπηρεσίας, ή μπορεί να καταστρατηγήσει τα δικαιώματα των άλλων Μελών, όπως ενδεικτικά δικαιώματα πνευματικής τους ιδιοκτησίας, προσωπικά δεδομένα κ.α.
  • Η πώληση, παραχώρηση, εκμίσθωση, διαβίβαση, επεξεργασία οιονδήποτε δεδομένων περιέρχονται σε γνώση τους από τη χρήση της Υπηρεσίας, σε οιονδήποτε τρίτο και για οιονδήποτε σκοπό.
  • Η καταχώρηση/ανάρτηση/δημοσιοποίηση/μετάδοση εκ μέρους τους περιεχομένου που δεν είναι πρέπον, είναι παράνομο, υβριστικό, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, πορνογραφικό, βλάσφημο, και με οιονδήποτε τρόπο αντίθετο στα χρηστά ήθη, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, είναι εμπιστευτικό, δείχνει εμπάθεια, δύναται να προκαλέσει ενόχληση, αναστάτωση ή περιττό άγχος σε τρίτους, εκφράζει φυλετικές, θρησκευτικές, εθνικές και άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων, προωθεί αλκοόλ, φάρμακα, τσιγάρα, τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα, όπλα, εκρηκτικά, προωθεί πυραμιδικά σχήματα, παράνομες δραστηριότητες ή παραβιάζει με οποιοδήποτε τρόπο το νόμο ή τους Όρους Χρήσης, είναι διαφημιστικό, συνιστά ή ενθαρρύνει συμπεριφορά που θα θεωρούνταν αξιόποινη πράξη, που θα επέσυρε αστική ευθύνη ή θα καταστρατηγούσε το δίκαιο ή θα παραβίαζε τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου σε οποιαδήποτε χώρα στον κόσμο, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την παρεμπόδιση της λειτουργίας ή την καταστροφή οποιουδήποτε λογισμικού, εξοπλισμού ή υλικού υπολογιστών, ή θεωρηθεί ακατάλληλο κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρείας.
  • Οποιασδήποτε μορφής πειρατεία λογισμικού, hacking ή/και υποκλοπή δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) και πληροφοριών.
  • Η εισαγωγή στην Πλατφόρμα, η αποστολή και διαβίβαση πληροφοριών ή προγραμμάτων – λογισμικών (software), τα οποία ενδέχεται να περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια χαρακτηριστικά, τα οποία μπορούν είτε να προκαλέσουν δυσλειτουργία της Πλατφόρμας ή/και της Υπηρεσίας, ή να προκαλέσουν υπέρογκη κίνηση δεδομένων (traffic) στην Πλατφόρμα με αποτέλεσμα να δυσχεραίνουν τη χρήση αυτής από τους άλλους χρήστες και Μέλη.
  • Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση της Πλατφόρμας ή/και της Υπηρεσίας, η οποία, ανεξαρτήτως σκοπιμότητας (δόλου ή αμέλειας), θα μπορούσε να προκαλέσει δυσλειτουργία της Πλατφόρμας ή/και της Υπηρεσίας.
  • Η παραχώρηση άδειας χρήσης, μεταπώληση, εκμίσθωση, leasing, εκχώρηση, υπεργολαβία και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο διάθεση της Υπηρεσίας σε τρίτους για οιανδήποτε χρήση και σκοπό.
  • Η αποσυμπίληση (decompilation), αντιγραφή, παραποίηση, διανομή, παρουσίαση, του λογισμικού που περιλαμβάνεται στην Πλατφόρμα και στην Υπηρεσία ή μέρος αυτού ή/και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο επεξεργασία του πηγαίου του κώδικα.
  • Η σύνδεση της Πλατφόρμας/Υπηρεσίας με οποιοδήποτε προϊόν/υπηρεσία των χρηστών ή των Μελών, χωρίς τη ρητή και έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρείας.
  • Η χρήση μηχανισμών, λογισμικού ή άλλων ενεργειών που παρεμποδίζουν την κανονική λειτουργία της Πλατφόρμας και της Υπηρεσίας.
  • Οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας της Πλατφόρμας ή/και της Υπηρεσίας και των συστατικών τους που περιγράφονται στο παρόν.
  • Κάθε τυχόν ενέργεια ή παράλειψη που μπορεί να οδηγήσει στην καταστροφή δεδομένων, τροποποίηση στοιχείων που περιλαμβάνονται στην Πλατφόρμα, να προκαλέσει δυσαρέσκεια ή να βλάψει τα Μέλη, σε παραβίαση τα ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων τρίτων προσώπων, σε παραβίαση των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας και κάθε άλλη παράνομη πράξη ή παράλειψη.
 3. Σε περίπτωση που χρήστης ή Μέλος έχει αμφιβολίες κατά πόσο κάποια ενέργεια ή παράλειψή του συνιστά παραβίαση της παρούσας Πολιτικής Αποδεκτών Χρήσεων ή/και σε περίπτωση που επιθυμεί να αναφέρει στην Εταιρεία, οποιαδήποτε παραβίαση της παρούσας Πολιτικής έχει πέσει στην αντίληψη του, μπορεί να επικοινωνήσει με την Εταιρεία στο [email protected].